Evaluation of smart city logistics solutions with fuzzy MCDM methods

Gülçin Büyüközkan, Esin Mukul
2019 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz City logistics, which started to examine as a subdivision of logistics, aims the planning and management of transportation, efficiency, protection of the environment, reduction of traffic, security, and energy-saving. Rapidly growing population and migration from rural to urban areas have an important place in many of the problems of cities. A smart city is an approach that has a significant potential to solve urban logistics problems with information technologies. "Smart city logistics
more » ... ions" such as full adaptive traffic management system, security, and emergency systems, electronic detection system, etc. present based on information technologies to meet the increasing demand for logistics services more efficiently, safely and environmentally. In this study, the evaluation of smart city logistics solutions that contain many components is considered as a multi-criteria decision-making (MCDM) problem. Given the complex nature of this problem and insufficient knowledge, the decision-making approach is supported by fuzzy logic. In this context, the smart city logistics solutions in Istanbul determined by literature review and expert opinions are modeled, analyzed, and the results are interpreted by using the House of Quality matrix of Quality Function Deployment (QFD) approach with fuzzy MCDM methods. Lojistiğin bir alt dalı olarak incelenmeye başlanan "Kentsel Lojistik", genel lojistikte olduğu gibi dağıtım ve ulaşımın planlanmasını, yönetilmesini, etkin bir lojistik sisteminin sağlanmasını, çevrenin korunmasını, trafiğin azaltılmasını, lojistikte güvenliği ve enerji tasarrufunu amaçlamaktadır. Hızla artan nüfus ve kırsal alanlardan kentsel alanlara olan göç, şehirdeki lojistik problemlerinin yaşanmasındaki başlıca sebepler arasındadır. Akıllı şehir yaklaşımı, bilgi teknolojileri ile bu problemleri çözmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Lojistik hizmetlerinde artan talebin daha etkin, güvenli ve çevreci bir şekilde karşılanması için bilgi teknolojilerini baz alan tam adaptif trafik yönetim sistemi, güvenlik ve acil durum yönetim sistemi, elektronik denetleme sistemi gibi "Akıllı kentsel lojistik çözümleri" sunulmaktadır. Bu çalışmada, birçok bileşeni bünyesinde barındıran akıllı kentsel lojistik çözümleri, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olarak ele alınmaktadır. Bu problemin karmaşık yapısı ve bilginin yetersiz olduğu göz önünde bulundurularak karar verme yaklaşımı bulanık mantık ile desteklenmektedir. Bu kapsamda, İstanbul'da akıllı kentsel lojistik çözümleri literatür taraması ve uzman görüşleri ile modellenmekte, analiz edilmekte ve sonuçlar Kalite Fonksiyon Göçerimi yaklaşımının Kalite Evi matrisi ve bir bulanık ÇKKV tekniği kullanılarak elde edilmektedir.
doi:10.5505/pajes.2019.32956 fatcat:srjvngu3b5dvvkh4dpty53pwzu