Rapid, stable and self-powered perovskite detectors via a fast chemical vapor deposition process

Guoqing Tong, Xiangshun Geng, Yongqiang Yu, Linwei Yu, Jun Xu, Yang Jiang, Yun Sheng, Yi Shi, Kunji Chen
2017 RSC Advances  
Organometal halide perovskite materials are outstanding candidates not only for solar cells but also for photo-detection.
doi:10.1039/c7ra01430a fatcat:hc6mxke73vf4pbe44jnkeofxay