Migracje terytorialne i tekstualne – rekonesans

Maciej Dajnowski
2014 Białostockie Studia Literaturoznawcze  
Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku pod redakcją Przemysława Czaplińskiego, Renaty Makarskiej i Marty Tomczok 1 jest w dużej mierze owocem międzynarodowej konferencji "Polska literatura emigracyjna lat osiemdziesiątych XX wieku", która odbyła się w Tybindze w listopadzie roku 2010. Równocześnie ukazała się także jej niemieckojęzyczna wersja Polnische Literatur in Bewegung. Die Exilwelle der 1980er Jahre (pod redakcją Makarskiej i Daniela
more » ... a; transcript Verlag, Bielefeld 2013). Bliźniaczy (prawie) charakter tomów, swoistą bilingwalność, transgraniczność czy też transkulturowość przedsięwzięcia potraktować można jako symptomatyczne dla podjętej tematyki, symboliczny wyraz stanu/procesu migracji, któremu są poświęcone. Interesujące wydaje się jednak zestawienie tytułów obu edycji, jeszcze bardziejich kompozycji, zatem sposobu problematyzacji tego samego w zasadzie materiału. Otóż wydanie polskie zdaje się akcentować bardziej ogólny, by tak rzec -teoretyczny -wymiar zagadnień poruszanych w książce, co dzieje się za sprawą wykorzystanego w tytule terminologizującego się czy wręcz już sterminologizowanego pojęcia migracji (o którego zakresie/zakresach znacze-1 Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
doi:10.15290/bsl.2014.05.17 fatcat:gkyn53dtnrerta5ypeghdw3oau