Systemic Risks of a Transitional Society
СИСТЕМНЫЕ РИСКИ ПЕРЕХОДНОГО ОБЩЕСТВА

Vladimir B. Ustiantsev
2017 Izvestiya of Saratov University New Series Series Philosophy Psychology Pedagogy  
doi:10.18500/1819-7671-2017-17-4-425-429 fatcat:ndxgjgxg6be4nn6zjybjwgvtmq