Świętość małżeństwa i rodziny

Czesław Rychlicki
1970 Studia nad Rodziną  
Podjętą w opracowaniu refleksję nad świętością małżeństwa i rodziny rozpoczyna uwaga skoncen- trowana nad powszechnym powołaniem do świętości jako darem Boskiej miłości skierowanym do wszystkich członków Kościoła. Ponieważ świętość Chrystusa polega na zjednoczeniu Jego człowieczeństwa z Boską osobą Słowa, analogicznie świętość człowieka, jako dar udzielony mu przez Boga, ma swoje źródło w przyjętym sakramencie chrztu. Przez chrzest dokonuje się ontyczna przemiana człowieka jednocząc go z
more » ... sem. Pośród zróżnicowanych form świętości realizowanej w różnorakich formach życia i działania wierzących szczególny rodzaj wezwania do świętości stanowi powołanie małżonków, realizowane w ich konkretnym akcie wzajemnego darowania siebie. Akt ten odtwarza oblubieńczy dar miłości Chrystusa udzielony Jego Kościołowi. Rodzicielska i wychowawcza funkcja małżonków wskazuje na podwójny wymiar: naturalny i transcendentny. W aspekcie natury małżonkowie w akcie rodzenia i wychowania potomstwa włączają się czynnie w rozwój społeczny, przekazując wartości humanizujące osobę i społeczeństwo. W wymiarze transcendentnym rodzicielski i edukacyjny akt małżonków stanowi współpracę w stwórczym akcie Boga, powołującego człowieka na "obraz i podobieństwo" Boga (Rdz 1, 27), i do udziału w dziele doskonalącym kształtowanie świata, zgodnie z wolą Stwórcy (por. Rdz 1, 28). Z tej racji w rodzinie chrześcijańskiej – w sposób szczególny w jej funkcji wychowawczej – powinien być respektowany prymat chrześcijańskiego wychowania dzieci, dzięki któremu formacja osobowa nabywa wymiaru integralnego.
doi:10.21697/snr.2020.55-56.1-2.6 fatcat:hghgjhpoqvgz5cjiuybtci7zi4