A case of multiple dentigerous cyst

Tohoru SHIMIZU, Michiko OHIRA, Toshinori TAKAHASHI, Tatsuaki SHIMIZU, Eiji OKAMOTO, Takayoshi YAMADA, Atsushi FUJIMOTO, Masaaki KOJIMA, Nobumitsu OKA
1974 Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
doi:10.5794/jjoms.20.56 fatcat:bl3eglgrg5e7rgpg2rxkaqmkba