Guest Editorial: Aerial Computing: Drones for Multi-Access Edge Computing

Jianchao Zheng, Alagan Anpalagan, Mohsen Guizani, Yuan Wu, Ning Zhang, Xianfu Chen, F. Richard Yu
2021 IEEE wireless communications  
doi:10.1109/mwc.2021.9615123 fatcat:6bt4dyze6nf55eb5tbc3skg5ai