Virginijos Woolf romano "Bangos" forma: polilogo dalyviai

Linara Bartkuvienė
2015 Literatūra (Vilnius)  
1 1910 m. vasarà á Londonà R. Fry'aus atveþta ir kuruota prancûzø postimpresionistø paroda "Manet ir postimpresionistai" (Manet and the Post-Impressionists) sukëlë perversmà meno pasaulyje. Apie ðià parodà iðsamiai raðo Christopher Reed (red.),
doi:10.15388/litera.2006.4.8049 fatcat:ckqm6pyccnfrrgabyt4w2ibism