گشودگی اخلاقی* در منظر تربیت اسلامی

محمدرضا شرفی
2008 اندیشه‌های نوین تربیتی  
از ویژگی‌های ضروری برای مؤفقیت در تربیت، داشتن گشودگی اخلاقی، یا به تعبیری سعه صدر و داشتن ظرفیت بالای تحمل از جانب مربی است. این مقاله درصدد مفهوم شفاهی گشودگی اخلاقی و تبیین جایگاه آن در عرصه تربیت اسلامی است. برای این منظور، علاوه بر طرح تساهل منفی و مثبت پیشینه تاریخی را از منظر اندیشمندان غربی به ویژه ویلیام‌ هر بررسی و به شواهد قرآنی و روائی موضوع نیز اشاره می‌‌شود و برای مبانی انسان شناختی وجامعه شناختی سعه صدره دلالت‌هایی آورده و از حیث تاریخی نیز با چند برهان، استدلال می‌شود و در نهایت
more » ... ل می‌شود و در نهایت به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث اشاره می‌شود و در چهار محور مشخص، نتایج به دست آمده ارائه می‌شود.
doi:10.22051/jontoe.2008.243 doaj:0f695ed55e1a43c9ab775152cf2ddbd2 fatcat:6vqmzaxo6bfsbntbpjnasdbr4a