Electron spin resonance of black tea
電子スピン共鳴(ESR)による紅茶の測定

Miyuki KATO, Junko OKAMOTO, Masashi OMORI, Yataro OBATA, Ryoyasu SAIJO, Tadakazu TAKEO, Tadao HASEGAWA, Takao SUZUKI
1985 Nippon Nogeikagaku-kaishi  
Some black teas were analyzed by electron spin resonance (ESR) spectroscopy. Yabukita cultivar (9) Karen M. Schaich and Marcus Karel Lipid, 11, 392 (1976).
doi:10.1271/nogeikagaku1924.59.797 fatcat:66wmgab3mjbs5c6xxbakwozo4m