Investigating the heart rate and oxygen saturation values of u13 category footballers at competition occasion who stand in different Uphill citiesFarklı yükseltideki illerde bulunan u13 kategorisi futbolcuların müsabaka ortamında nabız ve oksijen saturasyon değerlerinin incelenmesi

Yunus Emre Bağış, Mehmet Kumartaşlı
2017 Journal of human sciences  
The aim of this study is to investigate the heart rate and oxygen saturation values of U13 footballers at competition occasion who stand in different cities. 34 footballers participated to the study totally who are playing U13 teams of Ankara Keçiören Bağlum Sport Club and Isparta Iyaş Youth and Sport Club. Height, weight, heart rate and oxygen saturation measurements were taken from research groups. In analyzing handled datas, Independent t Test was used at SPSS 18.0 for Windows. Research
more » ... s' height means found in Isparta Iyaş Youth and Sport Club 156.1±6,1 cm, found in Ankara Bağlum Sport Club 152,7±5,6 cm; weight means found in Isparta Iyaş Youth and Sport Club 47,0±3,7 kg, Ankara Bağlum Sport Club 48,4±4,0 kg. As comparing the heart rate values pre and during competition, differences found insignificiant too (p>0.05). While comparing the oxygen saturation measurements in pre and 30th minute, differences were found statistically significiant (p<0.05); No significant difference was found in the comparison of the oxygen saturation measurements before the competition and at the 10th, 20th and 40th minutes (p>0.05). Based on the obtained data, we think that studying with more higher areas and groups will be useful for sharpening some differences and similarities. Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file.ÖzetBu araştırmanın amacı, farklı yükseltideki illerde bulunan U13 kategorisi futbolcuların müsabaka şartlarında nabız ve oksijen saturasyon değerlerinin incelenmesidir.Araştırmaya Ankara Keçiören Bağlum Spor (n 17) ve Isparta Iyaş Gençlik Sporun (n:17) U13 futbol takımında oynayan toplam 34 futbolcu gönüllü (izinli) olarak katıldı. Araştırma grubundan boy, vücut ağırlığı, kalp atım sayısı ve O2 saturasyonu ölçümleri alındı. Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ile gruplar arasında farkları belirlemek için Independent t testi kullanıldı. Araştırmaya katılan sporcuların boy ortalaması Isparta Iyaş Gençlik ve Spor Kulübünde 156,1±6,1 cm, Ankara Bağlum Spor Kulübünde 152,7±5,6 cm iken; vücut ağırlıkları ortalaması Isparta Iyaş Gençlik ve Spor Kulübünde 47,0±3,7 kg, Ankara Bağlum Spor Kulübünde 48,4±4,0 kg olarak tespit edildi. Sporcuların müsabaka başlangıcında ve esnasında kalp atım sayılarının karşılaştırılmasında da fark anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Sporcuların müsabaka öncesi ve müsabakanın 30. dakikasında oksijen saturasyonu ölçümlerinin karşılaştırılması sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunurken (p<0.05), müsabakının öncesi ve 10., 20., 40. dakiklardaki oksijen saturasyonu ölçümlerinin karşılaştırılması sonucunda ise fark istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Elde edilen verilere dayanarak bazı farklılıkların veya benzerliklerin daha da netleşebilmesi için daha fazla yükseltiye sahip olan bölgeler ve gruplar üzerinde çalışılmasının yararlı olacağı düşünmekteyiz.
doi:10.14687/jhs.v14i2.4133 fatcat:bl27byv7pjbhjlqrsuquneiw3q