Comparison of the Effect of Individual and Group Smoking Cessation Interventions on Smoking Cessation among Coal Miners
Kömür Madeni İşçilerinde Bireysel ve Grup Sigara Bırakma Müdahalelerinin Sigara Bırakma Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması

Ali Rıza KARAKOYUN, Mehmet Ali KURÇER, Zeynep ERDOĞAN
2020 Akdeniz Medical Journal  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, kömür madeni işçilerinde bireysel sigara bırakma (BSBM) ve grup sigara bırakma (GSBM) müdahalesinin sigara bırakma üzerindeki etkisini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 1045 kömür madeni işçisinin 877'si çalışmanın ilk aşamasında örneklemi oluşturmuştur. Randomize kontrollü çalışma olarak planlanan 2. aşamada ise, 877 kömür madeni işçisinin 126'sı ikinci aşamaya alındı. Sigarayı bırakmaya hazır
more » ... n işçiler, her biri BSBM ve GSBM gibi basit rastgele yöntemlerle 63'er kişilik iki gruba randomize edildi. Bulgular: İlk aşamada; 877 kömür madeni işçisinin %59,6'sının sigara içtiği tespit edilmiştir. İkinci aşamada; Sigara bırakmaya hazırlanan, eğitim ve danışmanlık almayı kabul eden 126 işçiden BSBM grubunda ki 63 işçi ve GSBM grubunda ki 63 işçilerin sigara bırakma düzeyleri arasında fark bulunmamıştır (p>0,05). Buna karşın hem BSBM, hem de GSBM grubundaki işçilerden Vareniklin veya Bupropion kullananlar işçiler ilaç kullanmayan işçilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek oranda sigarayı bırakmışlardır(p<0,001). Sigarayı bırakma polikliniğine düzenli olarak kontrole gelen işçiler düzenli kontrole gelmeyen işçilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sigarayı bırakmışlardır (p=0,013). Sonuç: Maden işçilerinde sigara içme prevalansı çok yüksektir. Bu nedenle, çalışanlar için sigara bırakma müdahaleleri önemlidir. Sigara bırakma müdahalelerinin etkisi, işçilere yönelik sigara bırakma danışmanlığında etkinlik bakımından bireysel müdahaleden fark olmaması nedeniyle gruplara öncelik verilebilir. İşçilerin sigara bırakma polikliniğine düzenli kontrole gelmesi ve ilaç desteği için hekimlere yönlendirilmeleri önerilmektedir. Anahtar Sözcükler: Maden işçileri, Sigarayı bırakma, Bireysel sigara bırakma müdahalesi, Grup sigara bırakma müdahalesi ABSTRACT Objective: The aim of this study was to compare the effect of individual smoking cessation (ISCI) and group smoking cessation (GSCI) intervention on smoking cessation in coal miners. Material and Methods: The work consisted of two phases. Of the 1045 coal miners who agreed to participate in the study, 877 were included in the first phase of the study while 126 of these 877 were then recruited to the second stage of the study planned as a randomized controlled trial. Workers who were ready to quit smoking were randomized into two groups of 63 subjects each as ISCI and GSCI with simple randomization methods. Results: In the first phase, 59.6% of the 877 coal miners were found to smoke. In the second stage, there was no difference between the smoking cessation levels of 63 workers in the ISCI group and 63 workers in the GSCI group among the 126 workers who were prepared to quit smoking and who agreed to receive training and counseling (p>0.05). In contrast, both ISCI and GSCI group workers who used Varenicline or Bupropion quit smoking at a significantly higher rate than workers who did
doi:10.17954/amj.2020.2438 fatcat:q43stfao6rh5lp7x4djaqhlbge