Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği: Yenidoğan Bakımına İlişkin Rol ve Bakım Kriterleri Farkındalığı

Emine Yarar, Sibel Küçük
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Araştırma yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşirelerinin yenidoğan bakımına ilişkin rolleri ve bakım kriterlerine yönelik farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma 116 YYBÜ hemşiresi ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler 33 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ki kare testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin diğer sağlık disiplinleri
more » ... irlikte karar verip gerçekleştiren rollere karar vermede fototerapi gereksinimini, yara bakımını, yenidoğanın oral beslenmeye başlamasını konularında doğru yanıt oranları yüksektir. Bağımsız olarak karar verilip gerçekleştirilen rollere ise en fazla alt/pişik bakımı, yenidoğan-aile iletişimi konularında doğru yanıt vermiştir. Öğrenim durumu ile ventilatör desteği alan yenidoğan bakımı, ağrı yönetimi ve termoregülasyon düzenlemesi, oral beslenmeye başlama kriterleri arasında istatistiksel anlamlı fark vardır (p<0,05). Meslekte çalışma yılı ile yenidoğanın alt/pişik bakımı, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışma yılı ve haftalık çalışma saati ile yara bakımı kriterlerini bilme durumu arasında anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin bağımsız olarak karar verilip gerçekleştirilen ve diğer sağlık disiplinleri birlikte karar verip gerçekleştiren rolleri kesin bir ayrım yapamadıkları belirlenmiştir. Hemşirelik rollerinin farkına varılması ve uygulamada etkin kullanılabilmesi amacıyla eğitim programları ile hemşirelerin farkındalıklarının arttırılması önerilebilir. Anahtar sözcükler: Bakım, hemşire, rol, yenidoğan, yoğun bakım ABSTRACT Purpose: The study was conducted to determine the awareness of newborn/neonatal intensive care unit nurses about roles and care criteria in relation to newborn/neonatal care. Materials and Methods: The study was conducted with 116 NICU nurses, as descriptive. Data were collected using a questionnaire form that included 33 questions. For data evaluation, frequency, percentage, chi-square tests were used. The significance level was accepted as p<0.05. Results: True answer levels about phototherapy need, wound care, starting oral feeding as roles that are decided with other health disciplines were high. Again, the most true/truest answer was given for independent roles such as diaper rash care, newborn-family communication. There was a significant difference between education level with newborn who took ventilator support, pain management, thermoregulation setting, starting oral feeding (p<0.05). Also, there was a significant difference between the working year and diaper rash care, working time at the intensive care unit and wound care and knowing wound care criteria (p<0.05). Conclusion: It is determined that nurses could not do any certain analysis between roles that are decided as independent together with other health disciplines. It is suggested that awareness of nurses about this issue should be increased by education programsin order to realize nursing roles and to use them effectively in practice.
doi:10.31067/0.2020.253 fatcat:ecxoostaonedznjw4hizdeamvy