Ανθρακικό αποτύπωμα τροφίμων [article]

Αλέξιος Μπουγιούκος, University Of West Attica, Anthimia Batrinou
2021
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας που αναμένεται να επηρεάσει έντονα τις ερχόμενες γενεές. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας τόσο φυσικών παραγόντων όσο και ανθρωπογενών δράσεων. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σύνδεση των κύριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως CO2, N2O και CH4, που εκπέμπονται από τομείς των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης, με την επίδρασή τους
more » ... κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ζωική παραγωγή και πιο συγκεκριμένα η παραγωγή βόειου κρέατος προκαλεί τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με το μεθάνιο που παράγεται κατά την εντερική ζύμωση των ζώων να αποτελεί την κυρίαρχη πηγή τόσο στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγικών φυλών όσο και στις κρεοπαραγωγικές. Ωστόσο, τα οξείδια του αζώτου από την παραγωγή της ζωοτροφής αλλά και από τη διαχείριση της κοπριάς συνεισφέρουν εξίσου σημαντικά περίπου 30% ενώ τα υπόλοιπα τρόφιμα ζωικής παραγωγής είναι λιγότερο επιβλαβή. Η φυτική παραγωγή από την άλλη παρουσιάζει γενικά χαμηλότερες εκπομπές επιβλαβών αερίων, με εξαίρεση τις καλλιέργειες του ρυζιού και των ψυχανθών. Τον σημαντικότερο ρόλο και στις δυο καλλιέργειες παίζουν τα εδαφογενή βακτήρια που εμπλέκονται στους μηχανισμούς νιτροποίησης και απονιτροποίησης του αζώτου με αποτέλεσμα να εμπλέκονται στον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου και έτσι να αυξάνονται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, συμβάλλοντας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και έπειτα στην κλιματική αλλαγή ιδιαίτερα αν πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις. Τέλος, στόχος είναι η έμφαση στο ανθρακικό αποτύπωμα των τροφίμων, δηλαδή σε, 'Μια συγκεκριμένη ποσότητα αερίων που αφορούν την κλιματική αλλαγή (π.χ διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο κ.α) και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη κατανάλωση ή δραστηριότητα' αλλά και την σημαντικότητα υπολογισμού του. Έχοντας ποσοτικοποιήσει τις εκπομπές με τη χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, μπορούν να προσδιοριστούν οι σημαντικές πηγές αλλά και να εντοπιστούν τομεί [...]
doi:10.26265/polynoe-1183 fatcat:4vekiiz37jh2jgrk2ha5ppeqnq