TÜRKĠYE KAMU DĠPLOMASĠSĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ'NÜN FAALĠYETLERĠNĠN KÜLTÜREL DĠPLOMASĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ 1 Gonca Yıldırım 2 Examining TheActivities of Turkish Diplomacy Coordinatorship in the Context of Cultural Diplomacy Özet

Anahtar Kelimeler, Kamu Diplomasisi, Kültürel Diplomasi, Kamu Diplomasisi, Koordinatörlüğü
unpublished
Bu çalışma 1990"lar sonrası hızla değişen dünya düzeninde boyutu genişleyen, kapsamı farklılaşan, uluslararası ve toplumlararası ilişkiler evreninden hareket etmektedir. Devlet ve devlete ait çeşitli organların kısmen tekelinden çıkan uluslararası ilişkiler, sivil toplumun, sivil örgütlerin ve çoklu aktörlerin rol aldığı geniş ve karmaşık bir platform haline dönüşmüştür. Bu gelişmeler uluslararası halkla ilişkiler alanının, kamu diplomasisini ve kamu diplomasisinin üçüncü ayağını oluşturan
more » ... ğını oluşturan kültürel diplomasiyi farklı uluslararasında bir yakınlaşma, kaynaştırma köprüsü olarak kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Etkin kamu diplomasisi hareketi; siyasi değerler, dış politika ve kültürel diplomasinin bir ülkenin ortak çıkarları uğruna birlikte çalışmasıyla mümkündür. Bu görüşten hareketle bu çalışmada, kültürel diplomasi açısından bir araştırma ele alınmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü"nün çalışmaları, kültürel diplomasi bağlamında ele alınarak, içerik analizi yöntemiyle Koordinatörlüğün Türkiye"nin tanıtımında kullandığı araç ve yöntemlerin irdelenmesi ve bunlar arasında kültürel diplomasinin boyutunun, sıklığının ölçülmesi, diğer kamu diplomasisi faaliyetleri ile ne oranda birlikte yürütüldüğünün ortaya konması hedeflenmiştir. Abstract This study arise from expanding size and differing scope of international and intersocietal relations in rapidly changing world order after 1990"s. The international relations that partly come out from the monopoly of the State and various organs of State, has become a large and complex platform, in which the non-governmental organizations and multiple actors take part. These developments make international public relations, public diplomacy and cultural diplomacy, which is the third pillar of public diplomacy, necessary to be used as an integrating bridge between different nations. Effective public diplomacy movement is possible if political values, foreign policy and cultural diplomacy can work together for the sake of the common interests of a country. Building on thisopinion, particularly a study on cultural diplomacy is discussed in thisstudy.Consideringtheactivities of TurkishPublicDiplomacy in the context of cultural diplomacy, examination of tools and methods used to by the Coordinatorship for promoting Turkey and measurement of the size and frequency of cultural diplomacy among them and determination of the proportion of its execution with other public diplomacy activities were addressed.
fatcat:yd3iap4sf5fene22ahikzuntym