Minimisation of risk of exposure to mercury
Minimalizácia rizika z expozície ortuti

Katarína Kromerová, Vladimír Bencko
2020 Hygiena  
Ľudské aktivity a prírodné procesy zapríčinili výskyt ortuti v životnom prostredí. V dôsledku kapacity diaľkového atmosférického transportu, biotransformácie na organické formy, bioakumulácie a biomagnifikácie v potravinovom reťazci v kombinácii s vysokou toxicitou sa ortuť stala prioritným environmentálnym kontaminantom, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia označila za jeden z desiatich najnebezpečnejších chemických látok pre zdravie ľudí. Expozície ortuti vo vyspelých krajinách ukazujú
more » ... jinách ukazujú značné ekonomické náklady, a to najmä vo forme strát ekonomickej produktivity. Štúdie taktiež poukázali na značné ekonomické výhody prevencie znečistenia životného prostredia ortuťou v USA a na celom svete. Stratégia Európskeho spoločenstva týkajúca sa ortuti (The Community Strategy concerning Mercury) prispela k rozvoju a posilneniu komplexného súboru právnych predpisov Európskej Únie, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi problému ortuti. Rastúce obavy viedli k vzniku mnohých foriem medzinárodného úsilia o riešenie týchto otázok. V októbri 2013 bola podpísaná medzinárodná zmluva (Minimatský dohovor o ortuti) na kontrolu globálneho uvoľňovania ortuti do životného prostredia.
doi:10.21101/hygiena.a1731 fatcat:oz3urxny5rdglf3saf5p2nai7y