Pleiotropic effects of simvastatin in patients with peripheral arterial occlusive disease Plejotropowe działanie simwastatyny u pacjentów z miażdżycą naczyń obwodowych

Bieroń, Krzysztof Bieroń, Lilia Grodzińska, Dorota Starzyk, Aleksandra Goszcz, Magdalena Łomnicka, Ryszard Korbut
2006 Acta Angiol   unpublished
Background. Background. Background. Background. Background. Simvastatin has a consolidated position in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease in high risk patients. Simvastatin, independently of its hypolipaemic action, changes endothelial function, stabilises atheromatous plaques and exerts antithrombotic and anti-inflammatory action. The purpose of this paper was to verify the pleiotropic action of simvastatin in PAOD patients with normo-and hypercholesterolaemia.
more » ... ial and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Twenty patients with peripheral aterial occlusive disease (PAOD): 10 normocholesterolaemic (NCH) and 10 hypercholesterolaemic (HCH), 41-75 years, old were included in the study. The patients were treated with 40 mg of simvastatin daily for 3 months. At the beginning of the therapy, after one month and three months of treatment lipid levels and clinical investigations were performed. Laboratory estimations were determined before starting therapy and 3 hours after ingestion of simvastatin tablets. The same procedure was repeated after one month and three months of therapy, always 12 hours after the last dose and 3 hours after intake of the tablet. Results. Results. Results. Results. Results. Simvastatin caused significant reduction of TC, LDL and TG levels in both study groups. No changes in HDL levels were observed. An increase of ABI and FMD in the NCH group were observed. A significant increase of FMD, of pain-free and total walking distances were seen In HCH patients; no changes in ABI were observed. In both study groups significant fibrinolytic and antiplatelet action were observed, more distinct in the HCH group. No changes in the levels of t-PA antigen, RBC deformability and aggregability were seen in both study groups. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Simvastatin therapy caused clinical improvement in PAOD patients independently of its lipid lowering properties. These beneficial simvastatin effects may be related to the pleiotropic action and restoration of endothelial function. Key words: simvastatin, peripheral arterial occlusive disease, hypolipaemic and pleiotropic action Streszczenie Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Simwastatyna ma ugruntowaną pozycję w pierwotnej i wtórnej prewencji zaburzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Oprócz działania hipolipemizujacego może ona zmieniać funkcję śródbłonka, stabilizować blaszki miażdżycowe, działać przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Celem pracy było sprawdzenie działania plejotropowego simwastatyny u pacjentów z miażdżycą naczyń obwodowych (PAOD) oraz współistniejącą normo-i hipercholersterolemią. Materiał i metody. Materiał i metody. Materiał i metody. Materiał i metody. Materiał i metody. Badaniem objęto 20 mężczyzn z PAOD: 10 z normocholesterolemią (NCH) i 10 z hipercholesterolemią (HCH) w wieku 41-75 lat (średnia 58 ± 9,4 roku). Pacjenci otrzymywali doustnie raz dziennie 40 mg simwastatyny (Zocor) przez 3 miesiące. Przed rozpoczęciem terapii, po miesiącu i 3 miesiącach leczenia oznaczano stężenie lipidów oraz przeprowadzano badania kliniczne oceniające skuteczność terapii. Badania laboratoryjne przeprowadzono przed rozpoczęciem terapii i po 3 godzinach od przyjęcia simwastatyny. Te same oznaczenia wykonywano po miesiącu i 3 miesiącach leczenia, zwykle 12 godzin po przyjęciu wieczornej dawki i po 3 godzinach od przyjęcia simwastatyny. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Simwastatyna powodowała redukcję stężeń całkowitego cholesterolu (TC), lipoprotein o małej gęstości (LDL), triglicerydów (TG) w obu badanych grupach. Nie stwierdzono znamiennych różnic w stężeniu cholesterolu frakcji HDL. W grupie osób z NCH nastąpił wzrost wartości wskaźnika kostkowo-ramieniowego (ABI) i rozszerzalności tętnicy ramieniowej (FMD). Natomiast w grupie badanych z HCH stwierdzono znamienne wydłużenie obu dystansów i wzrost FMD przy braku zmian w ABI. W obu badanych grupach wykazano statystycznie znamienne działanie fibrynolityczne i przeciwpłytkowe silniej wyrażone w grupie HCH, natomiast nie stwierdzono zmian w stężeniu antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA), odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Simwastatyna powodowała kliniczną poprawę u pacjentów z PAOD, niezależnie od jej działania hipolipemizującego. Te korzystne efekty mogą być wynikiem działania plejotropowego, poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego i stabilizacji blaszek miażdżycowych. Słowa kluczowe: simwastatyna, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, działanie hipolipemizujace, działanie plejotropowe
fatcat:s32pginlababtkd6ftnzsngsfi