Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı

Tülay Sarar Kuzu, İlknur Karşı
2019 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi  
Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı ÖZ İletişimin temel aracı olan dilin doğru kullanımı, toplumun önemli bir kesiminde, yalnızca Türkçe öğretmenleri ile dilcilerin sorunu gibi görülmektedir. Oysa dil, her alanda ve yaşamın her boyutunda, herkes için, sağlıklı iletişim kurmak açısından yaşamsal öneme sahiptir. Öğrencilerin anlama ve anlatma becerileri anadilleri ile geliştirildiğinden, doğru ve etkin dil kullanımı genel akademik başarı
more » ... da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersi dışında kalan ders öğretmenlerinin, öğrencilerin anadili yeterlilikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarını ortaya koymaktır. Çalışma nitel bir çalışma olarak planlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda görev yapan ve rastgele seçimle belirlenen 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğretmenleri ile 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında esneklik ve sorulara alınan yanıt oranlarında tamlık sağlanabilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Öğretmen görüşmelerinden elde edilen veriler doküman analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Çalışma grubuna uzman görüşü alınarak hazırlanan 5 soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular yorumlandığında, öğretmenlerin dilin işlevini ve akademik başarıdaki rolünü belli sınırlar içinde değerlendirdikleri; dil yeterliliği konusunda okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerine odaklandıkları; düşünmenin, fikir üretmenin ve paylaşmanın dil ile gerçekleştiği konusunda yeterli dikkat ve farkındalığa sahip olmadıkları görülmüştür. Çalışma sonucunda öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçmede yalnızca doğru cevabı seçip işaretledikleri çoktan seçmeli test kullanmalarının öğrencilerin metin üretme ve çözümlemesine ortam ve olanak sağlamadığı belirlenmiştir. Buradan hareketle hem ders sürecinde hem de öğretilenlerin ölçme ve değerlendirilmesinde, her alanda, söze dayalı dilin kullanımına özen gösterilmesinin ve öğrencide dil yanlışları konusunda dikkat uyandırılmasının öğrencinin akademik başarısına olumlu etki edebileceği değerlendirilmiştir.
doi:10.33400/kuje.559006 fatcat:n4ghxqpn4zgibnryuzfcavdrd4