The prohibition of using child labor within international and regional legal instruments

Marija Vujovic
2016 Bezbednost Beograd  
Апстракт: Проблем експлоатације дечијег рада, као и његовог неадекватног регулисања је проблем који је одувек постојао у свету. Од самих почетака развоја људског друштва, па све до модерног доба, деца су сматрана радно способном за обављање различитих врста послова, што је доводило до тога да су обављали понекад и јако тешке физичке послове. Дечији рад је изузетно битна категорија на међународној сцени, и нажалост, веома заступљена. Циљ овог истраживања јесте анализирање узрока дечијег рада и
more » ... врђивање њиховог утицаја у процесу настанка, формирања и реализације дечијег рада. У раду се даје компаративан приказ инструмената нормативне делатности важнијих регионалних организација и тела, који се односе на регулативу овог проблема. Компаративном методом утврђен је степен утицаја међународних инструмената регионалног карактера о забрани дечијег рада на радноправни положај малолетника и деце и последице које је тај утицај произвео. Истовремено, одређен је положај малолетника и деце у позитивном законодавству Републике Србије, као и са аспекта ратификованих међународних инструмената регионалног карактера. Кључне речи: дечији рад, узроци, међународне регионалне организације, Република Србија. *
doi:10.5937/bezbednost1602186v fatcat:w5ahpypw4rab5ic5aydvhxqcja