Giant lipomas of the upper extremity

Hasan Göçer, Nevzat Dabak, Alper Çıraklı
2016 Acta Oncologica Turcica  
Lipomlar en sık görülen yumuşak doku tümörleri olup özellikle omuz, sırt ve alt ekstremitede görülmektedir. Nadir görülmekle birlikte 5 cm' in üzerinde olanlar ise dev lipom şeklinde tanımlanmaktadır. Yazımızda tanıda ve tedavide sıkıntılara yol açabilecek üst ekstremite yerleşimli dev lipom nedeniyle cerrahi tedavi edilen olgular literatür eşliğinde sunulmuştur. YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2009 ile Aralık 2014 tarihleri arasında üst ekstremite yerleşimli dev lipom nedeniyle cerrahi total eksizyon
more » ... uygulanmış ve son kontrolleri yapılan 17 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, lokalizasyon, cerrahi yaklaşım, histopatolojik özellik ve nüks açısından değerlendirildi. Veriler SPSS sistemine yüklendikten sonra normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. BULGULAR: Olguların 7'si kadın, 10'u erkek ve ortalama yaşı 44 (8-81) idi. Lezyon olguların 4'ünde el, 4'ünde önkol, 3'ünde kol ve 6'sında omuz bölgesinde, sağ/sol yerleşimi ise 12/5 şeklinde idi. Olguların ortalama takip süresi 42 ay (9-84) idi. Takiplerinde el yerleşimli bir olgumuzda 22. ayda nüks geliştiği gözlendi ve kitleye cerrahi olarak re-eksizyon uygulandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Lipomların kesin tedavisi cerrahi olarak total eksizyondur. Bunun için özellikle üst ekstremite yerleşimli lipomlarda tüm sınırlara ulaşmak ve komşu nörovasküler yapıları korumak için yeterince geniş insizyon kullanılmalıdır.
doi:10.5505/aot.2016.37450 fatcat:m36zluw5tvc7xhbs2xfnumjwnm