Application of Interactive Methods of Teaching in Individual-Research Educational Tasks in Training of the Future Music Art Teachers
Застосування інтерактивних методів навчання в індивідуально-дослідних навчальних завданнях у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Maryna Mykhaskovа
2018 Research Notes  
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАННЯХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Михаськова М. А. У статті описано інтерактивні методи навчання, які можна використовувати як індивідуальні навчально-дослідні завдання студентів. Визначено, що індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, які мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, одержаних студентами в процесі навчання, а
more » ... есі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Проведено аналіз видів самостійної роботи студентів як складника навчальної діяльності та визначено методи індивідуальної роботи (кейс-метод, тренінг, перегляд та обговорення тематичних відеофільмів, метод автентичного оцінювання досягнень учнів (портфоліо), метод проектів). У статті розкрито специфіку використання індивідуально-дослідних навчальних завдань та запропоновано варіанти втілення цих завдань у процесі викладання предметів фахового спрямування студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). З'ясовано, що індивідуальні навчально-дослідні завдання потрібно використовувати в процесі засвоєння предметів фахової підготовки як важливий вид позааудиторної роботи. Це дозволить викладачу подати матеріал глибше, викликати інтерес до предмета, урізноманітнити його засвоєння. Проаналізовано, що використання інтерактивних методів у самостійній діяльності дозволить студентам: підвищити мотивацію навчання; розвивати критичне мислення та комунікативні навички; сформувати вміння працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі; орієнтуватися в інформаційному просторі; застосовувати знання на практиці; створювати позитивну атмосферу творчого пошуку. Ключові слова: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення, самостійна робота, індивідуальні завдання, інтерактивні методи навчання, індивідуально-дослідні навчальні завдання.
doi:10.31654/2663-4902-2018-pp-1-109-113 fatcat:byitd6yonvbg3ntsvkun6voxt4