Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho

Patrik Šenkár
2019 Opera Slavica  
Abstrakt: Príspevok poukazuje na dôležitosť vzájomnej spolupráce na poli kultúrno-literárnych vzťahov. Dôkazom toho je aj osobnosť Cornelia Barboricu, teda pseudonymom Andreja Severíniho, ktorý dlhé roky (od totalitného režimu až dodnes) konkrétnymi tvorivými činmi pomáha porozumeniu medzi Rumunmi a Slovákmi. Podstatou tohto textu je preto interpretačnou metódou poukázať na dôležitosť týchto atribútov (aj) pomocou analýz jednotlivých -po slovensky publikovaných -krátkych próz tohto rodeného
more » ... na. Abstract: The contribution shows the importance of mutual cooperation in the field of cultural and literary relations. This is evidenced by Corneliu Barborică's personality (pseudonym Andrej Severíni), who for many years (from a totalitarian regime to this days) helps understanding between Romanians and Slovaks. The essence of this text is with interpretation methods to highlight the importance of these attributes and to analyse of individual-published in Slovak-short stories of this native Romanian.
doi:10.5817/os2019-1-3 fatcat:l7fbk4nlybhqje7o3wahjn5lri