A Word from the Editor

Tomasz Gąsowski
2015 Sowiniec  
Dążenia i wysiłki niepodległościowe Polaków zrodzone niemal nazajutrz po upadku Rzeczypospolitej pod koniec XVIII w., a potem podejmowane w ciągu następnych dwu stuleci, miały bardzo różną postać. Ułatwia to Redakcji zapełnianie kolejnych numerów "Sowińca" tekstami zróżnicowanymi tak pod względem treści jak i formy. Nie inaczej jest i tym razem, zaczynamy bowiem od nocy styczniowej 1863 r., a kończymy na czasach "Solidarności". Niniejszy, już 47, numer rozpoczyna zatem materiał dotyczący
more » ... ał dotyczący wielkiego niepodległościowego zrywu Polaków, którym było powstanie styczniowe. Przypomniały o tym niedawno obchody jego sto pięćdziesiątej rocznicy. Oficjalne uroczystości miały przebieg dość tradycyjny, pozbawiony wyrazu, jednak nie one były najważniejsze. Okazało się bowiem, że w wielu regionach i miejscowościach, zarówno dużych, jak i małych, pamięć tego powstania jest ciągle żywa i mocna. Wszędzie tam, skąd wyruszano w bój, gdzie toczyły się bitwy i potyczki oraz gdzie wreszcie chowano poległych miejscowe władze i lokalne społeczności, zwłaszcza młodzież, oddawały powstańcom hołd. Odnawiano istniejące miejsca upamiętnienia lub tworzono nowe, organizowano występy grup rekonstrukcyjnych, wydawano drukiem stosowne publikacje. Wszystko to dowodzi, jak silnym przeżyciem zbiorowym było to powstanie nie tylko dla uczestników, ale także jego świadków. O takich właśnie miejscach pamięci dokumentujących udział w powstaniu mieszkańców Małopolski (wówczas Galicji) traktuje otwierający niniejszy numer "Sowińca" artykuł autorstwa Jolanty Mikołajczyk. Kolejny tekst pióra Agnieszki Wątor zamyka trylogię składającą się na biografię "Tysiąca", ppłk. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego, dowódcy 106 DP AK biorącej udział w "Burzy" na terenie Małopolski. Tym razem artykuł jej omawia powojenne losy bohatera od momentu ujawnienia się przed komunistycznymi władzami w 1945 r. W oparciu o analizę materiałów źródłowych przedstawia bardzo szczegółowo przebieg jego długiego i ciężkiego śledztwa, następnie proces i pobyt w więzieniu. Jej tekst stanowi wartościowe studium przypadku represji stosowanych po
doi:10.12797/sowiniec26.2015.47.01 fatcat:wqdy5ul35rhfri6ligz2cirmli