ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DENETİM

Selahattin YAKUT
2019 Journal of International Social Research  
Öz Fizyolojik ve psikolojik sağlık üzerinde pozitif / negatif yönlü önemli düzeyde etki potansiyeli olan ve insanın iç dünyasındaki dengeye atıfta bulunan ve dolayısıyla mutlulukla ilişkilendirilebilecek yetilerimizden birisi olarak "özdenetim"in ülkemizin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini inceleme amacı taşıyan bu çalışmamızın araştırma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Yozgat Bozok Üniversite'nin çeşitli fakültelerinde
more » ... mlerine devam eden ve seçkisiz örneklem yoluyla seçilen 88 (% 40) bayan ve 132 (% 60) erkek olmak üzere toplam 220 öğrenci oluşturmaktadır. "Kişisel Bilgi Formu" ve "Öz-denetim Ölçeği" kullanılarak elde edilen verilerin SPSS programında frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; One Sample Kolmogorov-Smirnov analiz sonrası verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analiz işlemleri anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilerek yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Örneklemin genel özdenetiminin orta düzeyde olduğu; Özdenetimin iletişim araçlarıyla günlük meşguliyet süresi üzerinde negatif yönlü, hayatı anlamlı bulma ve yaşantıda dini referans alma düzeyi üzerinde pozitif yönlü anlamlı fark oluşturduğu; cinsiyet, coğrafi bölge ve barınma yeri değişkenleri üzerinde oluşan farkın ise anlamlılık düzeyine ulaşmadığı tespit edilmiştir. Abstract The research group of this study which aims to examine the effects of yönlü self-control indeki on university students who will play important roles in the development of our country, which has a significant positive / negative effect on physiological and psychological health, refers to the balance in the inner world of human and thus can be associated with happiness. In the fall semester of the 2019 academic year, a total of 220 students (88 (40%) female and 132 (60%) male) were selected by random sampling from Yozgat Bozok University. The data obtained by using "Personal Information Form" and "Self-Control Scale frekans were used in the SPSS program for frequency, arithmetic mean, standard deviation; After one sample Kolmogorov-Smirnov analysis data were not normally distributed, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were performed with the significance level p <0.05 and the following results were obtained: The overall self-control of the sample was moderate; Self-regulation has a negative effect on daily engagement time with communication tools, positive meaningful difference on the level of finding life meaningful and taking religious reference in life; gender, geographical region and place of residence did not reach the significance level of the difference between variables.
doi:10.17719/jisr.2019.3549 fatcat:rzc4tgrkqzadbaiklmo6vozcda