Χρονικό του πανεπιστημιακού έτους 1977-1978 [article]

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή, University Of Ioannina
2020
Διευθυντής Επετηρίδας Ό Καθηγητής ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΘΑΒΩΡΗΣ Ή Φιλοσοφική Σχολή Ιδρύθηκε μέ το Β .Δ . 735)1964 και άρχισε να λει τουργεί από το ακαδημαϊκό h o g 1964-1965 ώς Τμήμα τής Φιλοσοφικής Σχολής τον 'Άριστοτελείον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 'Ιωάννινα. Το Τμήμα ενσωματώθηκε ώς χω ριατη\Σ χολή στο Π ανεπιστήμιο Ίωαννίνων που ιδρύθηκε ώς άνεξάρτυτο μ έ τό Ν .Δ . 756j 1970. Ή Σ χολή χορηγεί τρία πτυχία : α ) Κλασικών Σπουδών, β ) Μέσων καί Νέων 'Ελληνικών Σπου δών καί γ ) 'Ιστορικών Σπονδών.
more » ... αστηριότητες τής Σ χο)ής καί τών μελών της στους μαθητές τοΰ Λυκείου γιά το λαϊκό πολιτισμό, στις 11 Δεκεμβρίου 1978. Δημοσίευσε τά έξης : 1) Byzantinisches Erzahlgut, Enzyklopadie des M archens, Band 2, W alter dc Gruyter, Berlin/ New Y ork 1978, στ. 1096 -1122. 2 ) Πρόλογο (σσ. 7-8) και Σχόλια (σσ. '189 -1 9 7 ) στο βιβλίο τής Φρόσως Μ. Ζούρου, Λεσβιακά παραμύθια, 'Λθήνα 1978. * Ό Μηνάς Ά λ. 'Α λ ε ξ ι ά δ η ς, βοηθός έδρας Λαογραφίας : Μέ πρόσκληση τής Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, μίλησε στη φιλολο γική εκδήλωση τής Εταιρείας, πού έγινε στην 'Αθήνα τό Σάββατο 28 'Ιανουά ριου 1978 μέ θέμα « Ή καρπαθιακή φιλολογική λαογραφία». Δημοσίευσε επίσης τις ακόλουθες εργασίες : 1) 'Εθιμικοί έκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί. Δωδώνη 6 (1977), σσ. 397 -4 0 5 . 2 ) ιΗ λαογραφική κληρονομιά τής Καρπάθου, Δωδεκανησιακά Χρονικά, 4 (1978) σσ. 192 -2 0 9 . 3 ) Καρπαθιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα τον 19ον αιώνα, K arpathian H eritage, Λεύκωμα 'Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματεί&,ιν Αμερικής, Νέα Ύόρκη 1978, σσ. 117 -125. * 'Η Κωνσταντίνα Μ π ά δ α, βοηθός Λαογραφικου Μουσείου καί 'Αρχείου δημοσίευσε τήν εργασία «'Η συμβολική σημασία τής γενειάδας στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας» στον 6ο τόμο τής Δωδώνης (1977), σ. 3 7 7 -396. * Ό κ. Κώστας Στεργιόπουλος, τακτικός καθηγητής τής Γ' έδρας Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας, δημοσίεψε στο «Χρονικό '78» (έ'κδοση Πνευματικού καί Καλλιτεχνικού Κέντρου «'Ώρα», Δεκέμβριος 1978) τρία ποιήματά του καί τό μελέτημα «'Ο Καρνωτάκης ποιητής τοϋ καιρού του καί τοΰ καιροΰ μας». Ποιήματά του δημοσίεψε επίσης καί στο περιοδικό «Έ ποπτεία» (τεύχος 22, Μάιος 1978). * Ό κ. ' Αντώνιος Ί . Θ α β ώ ρ η ς, τακτικός καθηγητής τής έδρας τής Γλωσσολογίας καί διευθυντής του Σπουδαστηρίου τής Γλωσσολογίας : α ) έ'λαβε μέρος στο δεύτερο Συμπόσιο Γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου ('Ή πειρος -Μακεδονία -Θράκη) πού έγινε στήν Καστοριά μέ τή φροντίδα τού ΙΜΧΑ καί τήν ενίσχυση τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Ε π ι στημών, τόν 'Απρίλιο τού 1978, με τήν ανακοίνωση : Ά π ό τόν πλούτο τών αρχαϊσμών τον Ιδιώματος Βελβεντού τής δυτικής Μακεδονίας. β) δημοσίευσε τις ακόλουθες εργασίες: 1 ) τή βιβλιοκρισία: Β. Α. Καλογερά, "Ηχοποίητες λέξεις και ρίζες στήν *Ελληνική, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 440, γερμανικά στο περιοδικό B yzan tin isch e Z eitschrift 70 (1977) 3 6 0 -3 6 2 2 ) Μορφολογικά μερικών ιδιωμάτων τής δυτικής Μακεδονίας. 'Ο σχηματισμός τύπων τής προστακτικής και Ιδιαίτερα τοϋ παθητικού αορίστου,
doi:10.26268/heal.uoi.10082 fatcat:47hebe4n4ja7loghhkoiyfm7iq