Characterization of biocompatible pig skin collagen and application of collagen-based films for enzyme immobilization

Li He, Wenting Lan, Yuqing Zhao, Shujuan Chen, Shuliang Liu, Liyuan Cen, Shu Cao, Lei Dong, Ruoyun Jin, Yaowen Liu
2020 RSC Advances  
Based on the excellent biocompatibility of collagen, collagen was extracted from pig skin by acid-enzymatic method.
doi:10.1039/c9ra10794k fatcat:zutgsb4b4jdzhdpai2pnertkcq