VÝSKUM A VÝVOJ / HODNOTENIE VEDY

Zuzana Fabianová
unpublished
Fotografie z výročnej konferencie APVV za rok 2011 Predsednícky stôl konferencie (zľava: D. Ristori, M. Goeghegan-Quinn, D. Čaplovič, M. Šefčovič, L. Šuchová, J. Sedlák) Dominque Ristori a Máire Geoghegan-Quinn odpovedajú na otázky účastníkov konferencie Riaditeľka APVV Lýdia Šuchová pri prezentovaní svojho príspevku Foto: zdroj APVV Východiská vzniku CREUČ Od reformy slovenského vysokého školstva v roku 2002 sa pre potreby financovania vysokých škôl (ďalej VŠ) začali zohľadňovať aj výsledky
more » ... oja a výskumu. Za jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti VŠ je po-važovaná publikačná činnosť, ktorej registrácia prebiehala najskôr v centrálnych databázach vysokých škôl a od roku 2007 už aj v celoštátnom Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ). Takto nastavený systém registrácie sa však ukázal ako nedostatočný pre vysoké školy v SR s akreditovanými študij-nými programami umeleckého zamerania, kde je dominantnejším ukazovateľom vedeckovýskumnej činnosti umelecká činnosť. A tak aj preto na podnet rektorov VŠ s umeleckou profiláciou prebehla v roku 2008 zásadná úprava spôsobu registrácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a 16. októbra 2008 vošla do platnosti Smernica č. 13/2008-R o bib-liografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej Smernica č. 13/2008-R). V roku 2008 sa tak vytvorili predpoklady pre vznik Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (ďalej CREUČ), ktorý sa mal stať do istej miery paralelou k spomínanému CREPČ. Prvý zber dát do CREUČ prebehol už v roku 2008. Využitie a charakteristika databázy CREUČ Hlavným cieľom registrácie umeleckej činnosti je, podobne ako v prípade registrácie publikačnej činnosti, najmä kom-plexná automatizovaná evidencia umeleckej činnosti VŠ (t. j. evidencia verejne prístupných umeleckých diel alebo vý-Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)
fatcat:hddmeuyjyrghlot6y2zvqgnhpe