STATUS OF USING MEDICINAL PLANTS IN NAM PUNG COMMUNE, BAT XAT DISTRICT, LAO CAI PROVINCE

Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Đình Khá, Đàm Văn Vinh
2020 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Các phương pháp sử dụng gồm có: thu thập mẫu vật, phỏng vấn, định danh tên loài, đánh giá tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc và đánh giá mức độ nguy cấp của các loài cây thuốc. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 75 loài cây thuốc thuộc 73 chi, 47 họ được cộng đồng dân tộc ở khu vực nghiên cứu sử dụng trong phòng
more » ... dụng trong phòng và chữa bệnh cho người dân. Cây thuốc thuộc 5 dạng sống chính gồm: thân thảo, cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ và cây gỗ trung bình. Cây thường phân bố ở các dạng sinh cảnh như: sống ở vườn, đồi, rừng và sống ven suối. Trong các bộ phận được sử dụng làm thuốc thì bộ phận cả cây, lá và thân được sử dụng nhiều nhất. Nghiên cứu đã xác định được 11 nhóm bệnh được chữa trị bằng kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân tộc Dao tại khu vực nghiên cứu, trong đó có 4 nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất: bệnh về tiêu hóa, bệnh về xương khớp, bệnh do thời tiết, bệnh về vết thương. Có 4 loài cây thuốc cần được bảo vệ đã được ghi nhận gồm: Anoectochilus setaceus Blume – Lan kim tuyến, Stephania sinica Diels – Bình vôi tán ngắn, Callerya speciosa (Champ. ex Benth.) Schot – Cát sâm, và Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino - Giảo cổ lam.
doi:10.34238/tnu-jst.2020.05.2831 fatcat:65czmqyxabardgyv5mdiqyo4z4