Analysis and calculation model of energy consumption and product yields of delayed coking units

Jingdong Ren, Xianghai Meng, Chunming Xu, Zhaozheng Song, Qingzhe Jiang, Zhefu Liu
2012 Petroleum Science  
doi:10.1007/s12182-012-0189-6 fatcat:enzjnoeulbarzjibgkjbv347yy