Ο θεσμός της κατάχρησης/αποδυνάμωσης δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο κατά το άρθρο 281 ΑΚ. Θεωρητική θεμελίωση-νομολογιακή εφαρμογή:

Ευάγγελος Παναγιώτη Τσέλιος
2008
Η παρούσα εργασία εξετάζει από μεθοδολογική σκοπιά το θεσμό της κατάχρησης – αποδυνάμωσης δικαιώματος, όπως αυτός ρυθμίζεται στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα στην διάταξη του άρθρου 281 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ως μηχανισμός άρσης των συγκρούσεων αντιτιθέμενων συμφερόντων. Ερευνώνται οι κύριες επιρροές της ευρωπαϊκής νομικής επιστήμης και οι κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες που επέδρασαν στη θέσπιση αρχικά και κατόπιν στη διαμόρφωση της διατάξεως με τη μορφή που υφίσταται σήμερα
more » ... ν ελληνική έννομη τάξη. Παραθέτονται τα κριτήρια εφαρμογής της διατάξεως και η θεωρητική τους θεμελίωση, και ακολουθεί η μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης της διατάξεως από την ελληνική νομολογία, από τα πρώτα χρόνια έως και σήμερα, με αναφορά σε ενδεικτικές αποφάσεις που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των κλάδων του ιδιωτικού δικαίου και απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια και την κοινή γνώμη.
doi:10.26262/heal.auth.ir.113428 fatcat:zwvwcwfcrjggxawa7yygtkxw74