Elit Boksörlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Emrah YILMAZ, Mehmet KUMARTAŞLI, Berat KOÇYİĞİT
2020 Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, elit düzeyde boks sporu ile uğraşan boksörlerin beslenme alışkanlıkları ile bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, çeşitli illerinden boks sporu ile uğraşan 47 bayan, 134 erkek toplam 181 boksör araştırma gurubunu oluşturmuştur. Araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin I. Bölümünde boksörlere ait genel bilgi soruları ve anketin II. bölümünde ise beslenme alışkanlıklarına ait sorular bulunmaktadır. Araştırmada
more » ... Araştırmada verilerin toplanması kullanılan anket, GSGM Sporcu Eğitim Sağlık Merkezi'nin beslenme birimi diyetisyenlerinin geliştirdikleri, geçerlilik ve güvenirliliği yaptıkları, Sporcu Beslenme Değerlendirme Formun'dan yararlanılmıştır. Anket uygulaması internet üzerinden form anket olarak uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SSPS 22.0 programı kullanılmıştır. Sonuçlar NPar Test, Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney Testleri uygulanmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada boksörlerin cinsiyete bağlı "Kilo verme amacıyla yaptığım egzersizlerin uzun süreli ve şiddetinin düşük olmasına dikkat ederim" maddesinde pozitif anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Boksörlerin yaşlarına göre ise "Sigara kullanıyor musunuz?, alkol kullanıyor musunuz?, Egzersiz sırasında düzenli aralıklarla yaklaşık 20 dk. yeterli su içerim ve Fastfood ürünlerini yemem." maddelerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak sporcuların büyük bir kısmının, sporcu beslenmesi bilgisinin iyi sayılabilecek düzeyde bilgiye sahip oldukları söylenebilir. Abstract The aim of this study is to determine the nutritional habits and knowledge levels of boxers who are engaged in elite boxing. In the study, 47 Mrs, 134 men who deal with boxing sports from various provinces, formed a total of 181 boxer research groups.
doi:10.38021/asbid.807851 fatcat:mlgwkkx665c3bn53k3y7vsvdpe