Monitoring of the HIV/AIDS epidemic at penitentiary institutions: social analysis
Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІД у пенітенціарних закладах: соціальний аналіз

I. L. Demchenko, Analytical Center "Socioconsulting" 79 А, Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine
2007 Ukrainian society  
The article is devoted to the methodology and methods of behavioural monitoring studies on the problem of HIV/AIDS among convicts. By analyzing the experience and the data of executed investigations, the author present the own look at both the improvement of the methods of calculation of the national indices of a monitoring and the estimation of the efficiency of measures which ensure the control over the epidemic state. Пе ні тен ці ар ні ус та но ви роз гля да ють ся у усьо му сві ті як зак
more » ... му сві ті як зак ла ди під ви ще но го ри зи ку по ши рен ня со ці аль но не без печ них ін фек цій, се ред яких од не з про від них місць по сі дає ВІЛ. За оцін ка ми між на род них екс пер тів, рі вень ін фі ку ван ня за суд жених у 1,5-2 ра зи ви щий, ніж се ред за галь но го на се лен ня в дер жа вах, де до мі нує ге те ро сек су аль ний спо сіб по ши рен ня ВІЛ, і в 5-20 ра зів ви щий там, де епі де мія концен тру єть ся се ред спо жи ва чів ін'єк цій них нар ко ти ків. До ос тан ньої гру пи кра їн, по чи на ю чи з 1995 р., вхо дить і Ук ра ї на. Са ме то му мо ні то ринг за епі де мі єю та ефектив ніс тю від по ві ді на неї в пе ні тен ці ар них зак ла дах є прі о ри тет ним нап ря мом по ведін ко вих дос лід жень, які ґрун ту ють ся на со ці о ло гіч них ме то дах збо ру да них та їх ана лі зу. Їх зна чен ня в оцін ці мас шта бів по ши рен ня ВІЛ, впли ву на епі де мію ок ре мих шля хів ін фі ку ван ня є не менш важ ли вим, ніж на ко пи чен ня ме дич ної ста тис ти ки і епі де міч ні дос лід жен ня, які здій сню ють цен три СНІ Ду. Не а би я ка роль со ці о ло гіч них ме то дів у кон тро лі за епі де міч ною си ту а ці єю з ВІЛ/СНІД в ці ло му і се ред за суд же них зок ре ма пов'яза на з особ ли вос тя ми по ширен ня та пе ре бі гом цьо го зах во рю ван ня. Ад же ВІЛ/СНІД є пря мо або опо се ред ко вано нас лід ком ри зи ко ва ної по ве дін ки. Пе ре ду сім ідеть ся про спо жи ван ня ін'єк цій них нар ко ти ків і без лад ні ста те ві зно си ни. Три ва лий час ця хво ро ба не має зов ніш ніх оз нак й на віть до двох мі ся ців піс ля ін фі ку ван ня мо же не виз на ча ти ся на віть за до по мо гою ла бо ра тор них ана лі зів. До дат ко вим ім пуль сом для роз вит ку по ве дін кових дос лід жень ста ло при ве ден ня ук ра їн сько го за ко но давс тва до між на род них стандар тів, від по від но до яких, по чи на ю чи з 1998 р., зак ріп ле но пра во на доб ро віль ність тес ту ван ня. Ця нор ма по ши рю єть ся на всіх ук ра їн ських й іно зем них гро ма дян, осіб без гро ма дянс тва, у то му чис лі тих, хто пе ре бу ває в зак ла дах кри мі наль но ви ко навчої сис те ми. Ре зуль та том вве ден ня ці єї нор ми ста ло змен шен ня кіль кос ті тес ту вань і пос лаб лен ня епі де міч но го кон тро лю за по ши рен ням ВІЛ.
doi:10.15407/socium2007.04.027 fatcat:uv7c2u22hnelvjaqcgbhe7fyue