Dîvân Şiirinde Câize (Şâir-Patron-Hâmî Đlişkisi) Üzerine Değerlendirmeler-I Appreciation On Protection Of Poets In Divan Poetry-I

Kadir Güler, Kerim Yaşar
unpublished
Özet: Osmanlı Devleti'nde başta padişâh olmak üzere devletin ileri gelenleri, kişiliklerine bağlı olarak değişen oranlarda sanatı ve sanatçıyı korumuşlar ve bu uygulamayı bir gelenek halinde Đmparatorluğun son dönemlerine kadar sürdürmüşlerdir. Bu sebeple sanatkârlar, bazı dönemlerde bazı çevrelerde kümelenmişlerdir. Sanatkâr zümresinin kümelendiği en önemli çevreler, merkezde saray ve devlet erkânının konakları; taşra da ise sancak merkezleri, paşaların ve beylerin konakları olmuştur. Şâirler,
more » ... olmuştur. Şâirler, himâye görebilmek için öncelikle hâmîleri ile bir şekilde temasa geçmişlerdir. Dîvân Şiirinde Şâir-Hâmî Üzerine Değerlendirmeler adlı bu çalışmamızda şâirler ile hâmîleri arasındaki temas ve münasebetler ile şâirlerin himâye gördükleri saray ve sancak merkezleri ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Divan şiiri, kaside, câize, patron, hâmi. Abstract: The Padishah, holding the first place, all the notables in the govemment supported artists and art in varying degrees and maintained this practice as a tradition until the last periods of the empeor. Consequently, artists clustered around some specific groups during some specific periods. The foremost environments where these artists were seen were the palace and higs officials mansions; sanjak centers, Pasha and Beys mansions. First thing for Poets was to get in touch with their tutelars for their sheltering care. This study of us called "Appreciation of Protection of Poets in Divan Poetry-I" is based on relations and contacts between poets and their tutelars as well as palace and sanjak centers where poets lived under overlordship.
fatcat:wakyuipwhvh2thl6edp25owrzu