AKADEMİK PERSONELİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DAVRANIŞ DÜZEYİ Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER THE BEHAVIOUR LEVELS OF ACADEMIC STAFF TOWARDS SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL EDUCATION

Yrd Doç, Ahi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
unpublished
ÖZET Çalışma, akademik personelin sürdürülebilir çevre eğitimine ilişkin davranış düzeylerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, 649 veri elde edilmiş ve verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama ve non-parametrik analizlerden Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testi analiz teknikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; cinsiyet değişkeni açısından kadın; yaş değişkeni açısından 41-50 yaş aralığında olan akademik personelin; diğer gruptakilere oranla ve unvan değişkeni
more » ... e unvan değişkeni açısından ise Yrd. Doç. Dr unvanına sahip akademik personelin Araştırma Görevlisi unvanına sahip akademik personele oranla daha yüksek düzeyde olumlu davranış gösterdikleri tespit edilmiştir. ABSTRACT The purpose of the study is to define behaviour level of academic staff towards sustainable environmental education. In the study 649 data was obtained. In the process of analysing data, standart deviation, mean, Kruskal Wallis and Mann Whitney-U test techniques were used. As a result according to data analsys, female academic staff contribute to environmental sustainability more than males and academic staff with an age range of 41 to 50 show significantly different behaviors towards sustainable environmental education than other age groups. The other result of the study is faculty members who are assistant professor show significantly different behaviors towards sustainable environmental education than research assistans. GİRİŞ Yirmi birinci yüzyıl, sanayi devrimi, Fransız İhtilali ve dünya savaşları ile birlikte ekonomik ve bilimsel kalkınma, özgürlük, barış, sosyal haklar, çevre gibi konuların önem kazandığı bir yüzyıl olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte kaynakların aşırı kullanımı ve tüketimi yüksek düzeye ulaşrken, dünya savaşları ülkelerin siyasi ve asgeri gücünün blimsel güçle paralel olduğunun göstergesi olmuş, bilimsel çalışmalara ağırlık verilerek fizik ve kimya alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle enerji kaynaklarının kullanımı, nükleer denemeler, radyoaktif reaktörlerin kullanıma açılması ve bunlar neticesinde yaşanan ozon tabakasının seyrelmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi ekolojik değişimler, nükleer felaketler ve türlerin yok olması gibi etkenler 1970'li yıllardan itibaren dikkatleri çevre koruma
fatcat:prqlochckve23kp2xh4ygyldrm