GIryERNUL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA

Iipabpfteiicirc Pffid|, Thk}i Mo\aoba Akaaem}1', Iiyenhqhoto Yflpabnehhg
unpublished
e-m a il.' aafuaap. gov. md ; www.aap. gov. md nr. la nr. din Autoritdfilor publice (conform listei) Academia de Administrare Publicd vd aduce la cunogtinld Planul de realizare a cursurilor de dezvoltare profesionali a personalului din autoritifile publice in semestrul II al anului 2017,la comanda de stat. In acelaqi timp V[ informdm, cd in conformitate cu prevederile p. 3 aI Hotdrtrii Guvernului Republicii Moldovu ff. 1400 din 23.12.2016 "Cu privire la comandu de stat privind dezvoltarea
more » ... ionald a personalului din autoritdlile publice tn anul 2077", autoriteflle publice "vor delega la instruire funclionarii vizali, conform Planului de realizare q comenzii de stat" 9i "vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publicd, participarea conducdtorilor Si a specialistilor la elaboraiea programelor de instruire Si la realizarea acestora in calitate de formatori" In acest context, Vd rugdm sd delegaJi la instruire personalul din cadrul autoritdlilor administraliei publice locale, conform termenelor gi categoriilor indicate in planul anexat, comunictndu-ne numele, prenumele qi func\ia participanlilor la cursurile de instruire menlionate) nu mai tirziu de o sdptdmind tnainte de inceperea Jiecdrui curs, prin pogta electronicd v.md sau la numdrul de telefon 078884809. In acelaqi timp, Vd informdm, cd. lecliile incep, in prima zi de curs, Ia ora 09.30; cazarea in cdminul Academiei se va efectua, inclusiv incepind cu ziua din aj unul inceputului cursurilor; cheltuielile privind plata diurnelor, pentru aazare qi transportul tur-retur sunt suportate de cdtre organele administraliei publice care deleagd participanlii la cursuri. Vd multumim leg BALAN, doctor habilitat. Rbct profesor universitar
fatcat:s37g7xhuuvfibf453nfq7bm2ay