KS. ROMAN KRAWCZYK Akademia Podlaska, Siedlce

Studia Warmin´skie, Warmin´ Warmin´skie
unpublished
TYPY CHRYSTUSA PANA W STARYM TESTAMENCIE T r e s ´ c ´:-Wprowadzenie w problematyke .-I. Prorok Jonasz.-II. Mojz esz.-III. Melchizedek.-Zusammenfassung WPROWADZENIE W PROBLEMATYKE Jak kaz dy je zyk religijny, je zyk Starego Testamentu odwołuje sie  cze sto do symboli, za pomoca któ rych ukazuje, jak dzieła Boz e w historii zbawienia nosza na sobie charakter wytknie tego celu, do któ rego zmierza Bó g, kierujac biegiem historii. Ws´róWs´ró d elementó w składowych historii zbawienia
more » ... historii zbawienia znajduja sie  osoby, wydarzenia, s ´wie ta, instytucje, któ re zapowiadały odpowiednie rzeczywistos´cirzeczywistos´ci Nowego Testamentu i dzieło Chrystusa. Elementy tej typologii pozwalaja zro-zumiec´proceszumiec´zumiec´proces rozwoju Objawienia. Ukazuja na przestrzeni od jednego Testamentu do drugiego ciagłos´c´zciagłos´cciagłos´c´ciagłos´c´z ycia wiara, z ycia prowadzonego przez lud Boz y na róz nych płaszczyznach, z któ rych pierwsza zapowiadała za pomoca typó w te , któ ra miała po niej nastapic´.nastapic´. W niniejszym opracowaniu przedstawimy trzy reprezentatywne postaci Starego Testamentu, któ re były typem i zapowiedzia Osoby i dzieła Chrystusa: proroka Jonasza, Mojz esza i Melchizedeka. I. PROROK JONASZ Jak informuje Mt 12,38-41 1 , nauczyciele Pisma i faryzeusze przystapili do Jezusa i wystawiajac Go na pró be  domagali sie  znaku, czyli rzeczowego dowodu Jego posłannictwa: Nauczycielu, domagamy sie znaku od Ciebie (Mt 12,38). Chodzi o nadzwyczajny, zdziałany na ich oczach czyn Jezusa, majacy potwierdzic´Jegopotwierdzic´potwierdzic´Jego posłannictwo. Tylko taki bowiem znak mógłby-według nich-upowaz nic´nic´ Chrystusa do kontynuowania Jego misji. Z adanie to było zgodne ze stara tradycja biblijna, któ ra domaga sie , aby prorok wykazał sie  znakiem. Jezus odpowiadajac na ich z adanie os´wiadczaos´wiadcza, z e znakiem tym be dzie znak proroka Jonasza: Jak bowiem 1 J. H o m e r s k i, Ewangelia według s ´wie tego Mateusza, Poznan´1979Poznan´Poznan´1979.
fatcat:nhuxkmwfsfeftgvynqr3jztapa