Biologically active compounds in colostrum: Significance and possibilities for increasing their resorption

Dragan Gvozdic, Velibor Stojic, Horea Samanc, Natalija Fratric, I. Vujanac
2003 Veterinarski Glasnik  
Kolostrum doma}ih'ivotinja sadr'i mnogobrojne biolo{ki aktivne materije u koje se ubrajaju faktori rasta sli~ni insulinu I i II (IGF-I i II), insulin, faktor rasta epidermisa (EGF), imunoglobulini, laktoferin, transferin i drugi. Mnoga od ovih biolo{ki aktivnih jedinjenja imaju utvr|enu ulogu i deluju kao faktori rasta, hormoni ili imaju druga regulatorna dejstva. Uno{enjem kolostruma u organizmu novoro|enih jedinki nastaju mnogobrojne metaboli~ke i endokrine promene, a rast i funkcionalno
more » ... vanje je najvi{e izra'eno u sluzoko'i digestivnog trata. Razvoj ovog organskog sistema modifikovan je delovanjem ve}eg broja bioaktivnih jedinjanja koji poti~u iz kolostruma, ali njihovi efekti za sada nisu sasvim ispitani. Resorpcija bioaktivnih jedinja iz kolostruma mo'e da bude specifi~na (zavisna od receptora na endotelnim }elijama) i ne-specifi~na, ali nisu dovoljno istra'eni mehanizmi resorpcije pojedinih biolo{ki aktivnih jedinjenja. S druge strane, poznati su odre|eni teh-nolo{ki postupci i supstancije kojima mo'e da se pospe{i transfer bioaktvnih materija iz kolostruma u cirkulaciju novoro|enih jedinki, i time izazove porast njihove koncentracije u krvi mladunaca. Potpuni zna~aj ovih tehnolo{kih postupaka i supstancija jo{ uvek nije potpuno istra'en, kao i mogu}i sistemski efekti biolo{ki aktivnih materija posle resorpcije iz kolostruma.
doi:10.2298/vetgl0306299g fatcat:bmwb76o4vnaudlipqat34kgiwy