Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?

Dag Øystein Nome
2017 Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk  
Kan Steinerskolens historie inspirere vå r tids skoledebatt? Anne-Mette Stabel: Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926Á2016, PAX-forlag, 2016, 334 sider Innledning Anne-Mette Stabels bok Hva skal vi med skole? er en bearbeiding av hennes doktorgradsavhandling fra 2014, Visjoner og vilkår. Om Steinerskolens utvikling i Norge fra 1926Á2004. Boka kan med første øyekast fremstå som en leksikalsk utskrivning av Steinerskolens historie i Norge gjennom de siste 90 årene. Den kan
more » ... 90 årene. Den kan derfor bli ansett som lite relevant utenfor steinerpedagogiske kretser, selv om Steinerskolens historie åpenbart er en hvit flekk på kartet over norsk skolehistorie som Stabel fyller på en flott måte. Det er derimot ikke vanskelig å se at den har en intensjon om å kunne bidra inn i en bredere skoledebatt enn som så. Tittelen gir indikasjoner om dette. Den reiser et grunnleggende spørsmål om skolens samfunnsmandat som enhver diskusjon om danning vs. kompetanse eller input vs. output i bunn og grunn dreier seg om. Gjennom å analysere Steinerskolenes måte å forstå og presentere seg selv og sitt mandat gjennom disse 90 årene, forsøker Stabel å vise hvordan Steinerskolen har plassert seg i dette landskapet. Datamaterialet Stabel har brukt for å gjøre disse analysene er skrevne tekster i form av laereplaner, artikler i interne steinerpedagogiske tidsskrift og debattinnlegg i offentlige media. Dette er med andre ord ikke en beskrivelse av steinerpedagogisk praksis, men en analyse av hvordan disse skolene har formulert intensjonene med sitt arbeid skriftlig gjennom 90 år. Og kildetilfanget synes å vaere omfattende og mangfoldig. Stabel tar oss med fra Arbeiderpartiets idé om en to sosialt utjevnende enhetsskole i førkrigsårene, via 50-og 60-tallets instrumentelle positivismepregede skole
doi:10.23865/ntpk.v3.656 fatcat:pr4y462yqndadmbobgz56y3pvi