Structural and functional alterations in the brain of chronic low back pain: A systematic review and multimodal meta-analysis [report]

Shirui Cheng, Ming Xin, Jun Zhou, Ziwen Wang, Ruirui Sun, Fanrong Liang
2020 unpublished
doi:10.37766/inplasy2020.5.0103 fatcat:xrtdyanog5dwndxsxnrlgh3la4