تأثیر گیاه نی بر حذف عناصر مس، سرب، روی و کادمیم در تالاب مصنوعی

هدی کهریزی, سید ابراهیم هاشمی گرم دره, روزبه عباسی
2022 Mudīriyyat-i āb va ābyārī  
این مطالعه به بررسی تاثیر گیاه نی در تالاب‌های مصنوعی برای حذف عناصر مس، سرب، روی و کادمیم و مقادیر مختلف COD پرداخته است. به منظور بررسی پارامترهای مختلفی مانند pH، غلظت اولیه COD(120، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر) و غلظت ‌اولیه عناصر مس، سرب، روی و کادمیم(2، 10 و 30 میلی‌گرم بر لیتر) ستون‌هایی برای شبیه‌سازی تالاب‌های مصنوعی از لوله‌های P.V.C با قطر داخلی 16 سانتی‌متر و ارتفاع 70 سانتی‌متر ساخته‌شد و نمونه پساب تزریق شده به ستون مطابق زمان ماند هیدرولیکی محاسبه شده(3 روز) از قسمت خروجی ستون
more » ... ‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیوماس ریشه گیاهان تالابی اثر مثبتی بر راندمان حذف آلاینده‌ها داشته است. نتایج ارزیابی pH نشان داد با افزایش غلظت عناصر روی، کادمیم، مس و سرب مقدار pH کاهش یافت. همچنین مطابق نتایج بیشترین راندمان حذف COD (25/17درصد) در غلظت 500 میلی‌گرم برلیتر اتفاق افتاد. نتایج بررسی راندمان حذف آلاینده‌ها نشان داد با افزایش غلظت آلاینده‌ از 2 میلی‌گرم بر لیتر به 10 میلی‌گرم بر لیتر راندمان حذف افزایش یافت و پس از آن در غلظت 30 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافت. بیشترین راندمان حذف در زمان 90 دقیقه در غلظت‌ 10 میلی‌گرم بر لیتر برای یون‌های مس، سرب، روی و کادمیم به ترتیب 84/63 درصد، 77/60 درصد، 14/59 درصد و 71/57 درصد بود. مطابق نتایج وجود گیاه نی و استفاده از سیستم تالاب‌های مصنوعی با بستر شنی تاثیر مثبتی بر راندمان حذف عناصر مس، سرب، روی و کادمیم نشان داد اما تاثیر زیادی در راندمان حذف COD نداشته است.
doi:10.22059/jwim.2022.333365.939 doaj:961aebb5c2a64637837712431f391d94 fatcat:ugov4qj5crfy5pda6uezmzm7yi