The Distribution of Wild Yakushima Macaque (Macaca fuscata yakui) Troops around the Coast of Yakushima Island, Japan

Shinichi YOSHIHIRO, Takeshi FURUICHI, Masaharu MANDA, Naotoshi OHKUBO, Mayumi KINOSHITA, Naoki AGETSUMA, Shigeru AZUMA, Hajime MATSUBARA, Hideki SUGIURA, David HILL, Etsuko KIDO, Ritsuko KUBO (+8 others)
1998 Primate Research  
doi:10.2354/psj.14.179 fatcat:nqdq6i755vfbrnl7aff5kudavq