Morphological and Functional Effects of the Resistance Training and High Physical Activity of Recreational Type in Young Men

Jadwiga Pietraszewska, Anna Burdukiewicz, Aleksandra Stachoń, Justyna Andrzejewska
2013 Medical and Biological Sciences  
S u m m a r y The influence of different types of physical activity on body composition, muscle function, bones and joints is indisputable. It also shapes physical efficiency in different periods of ontogenesis. The aim of this research was to evaluate the morphological and functional effects of the resistance training used by amateur bodybuilders, with reference to subjects declaring high physical activity of different type performed as recreation. Research data was taken from the measurement
more » ... om the measurement of 31 amateur bodybuilders and 33 students attending the University School of Physical Education, who declared high physical activity of recreational type. The age of the subjects ranged from 21 to 24 years old. The anthropometric features were examined. Fat mass was assessed on the basis on the skinfolds thickness. The level of three body build components: endomorphy, mesomorphy and ectomorphy were determined with used of Sheldon method. In order to compute static strength in forearm muscles, researchers measured the handgrip of right and left hands. The examined group of students and bodybuilders did not reveal any statistically significant differences in mean body height and components, e.g. length of trunk and lower limbs. However, observable differences were recorded in reference to body mass, which was higher for the group of bodybuilders. The bodybuilders were characterised by significantly wider shoulders and chest. Also, the values of wrist and knee bone breadth were higher in comparison to the group of students. The two groups differed distinctly in muscle development within the upper trunk area, shoulder girdle and upper limbs. Endomorphy and mesomorphy obtained higher values in bodybuilders, while in students they were characterised by greater body slenderness. Handgrip strength was significantly higher for bodybuilders. The research confirmed that both recreational physical activities (jogging, swimming, cycling) and resistance training have a positive influence on the correct body composition and improvement of respiratory and strength capabilities. S t r e s z c z e n i e Różnorodne ćwiczenia fizyczne mają znaczący wpływ na skład ciała, funkcjonowanie mięśni, kości i stawów oraz kształtowanie wydolności fizycznej człowieka w różnych okresach ontogenezy. Celem podjętych badań była ocena efektów morfologicznych i funkcjonalnych treningu oporowego stosowanego przez kulturystów amatorów na tle osób deklarujących wysoką aktywność fizyczną o charakterze rekreacyjnym. Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów 31 kulturystów amatorów oraz 33 studentów Akademii Wychowania Fizycznego, którzy deklarowali wysoką aktywność fizyczną o charakterze rekreacyjnym. Wiek badanych mieści się w przedziale 21-24 lata. Do badań uwzględniono cechy antropometryczne (wysokości, szerokości, obwody i fałdy skórno-tłuszczowe). 10.2478/mbs-2013-0034 Jadwiga Pietraszewska et al. 40 Zawartość tłuszczu określono metodą antropometryczną. Określono poziom rozwoju trzech komponentów budowy: endomorfii, mezomorfii i ektomorfii. Zmierzono także siłę ścisku ręki prawej i lewej, która określa siłę statyczną mięśni przedramienia. Średnia wysokość ciała ani jej składowe, tzn. długość korpusu ciała i kończyn dolnych nie różnią istotnie badanych kulturystów i studentów. Wyraźne różnice występują natomiast w przypadku masy ciała, która kształtuje się na korzyść kulturystów. Kulturyści dominują istotnie nad grupą studentów pod względem szerokości barków, klatki piersiowej oraz szerokości międzyrylcowej i kolanowej. Bardzo wyraźnie różnią obie grupy także cechy opisujące rozwój umięśnienia w obrębie górnej części tułowia, obręczy barkowej i kończyn górnych. Endomorfia i mezomorfia osiągają wyższe wartości u kulturystów. Natomiast studenci charakteryzują się większą smukłością ciała. Siła ścisku ręki prawej i lewej jest istotnie wyższa u kulturystów. Badania dowiodły, że zarówno systematyczne ćwiczenia fizyczne o charakterze rekreacyjnym (biegi, pływanie, jazda na rowerze), jak i trening oporowy wpływają pozytywnie na kształtowanie się prawidłowych stosunków tkankowych, poprawę sprawności oddechowej oraz możliwości siłowych człowieka.
doi:10.2478/mbs-2013-0034 fatcat:2tx7x2wlqjeqpm4c4catc4ppma