Outcomes of laparoscopic sacral colpopexy
腹腔鏡下仙骨腟固定術の治療成績

Keiko Ebisawa, Fuyuki Ichikawa, Tsuyoshi Matsumoto, Ryuji Kojima, Keisuke Oyama, Kiyoshi Kanno, Shiori Yanai, Akira Shirane, Saori Nakajima, Tomonori Hada, Yoshiaki Ota, Masaaki Andou
2017 JAPANESE JOURNAL OF GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC ENDOSCOPY  
doi:10.5180/jsgoe.33.49 fatcat:bhgqiuiu2zafzftcl73vywadn4