J. S. Bach's Twenty-First Cantate in the Context of the German Protestant Glorical Tradition

Angelica Tatarnikova
2020 Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського  
АНЖЕЛІКА ТАТАРНІКОВА 1 ORCID iD: 0000-0002-6310-8276 кандидат педагогічних наук, докторант, викладач кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна) angelikatatarnikova75@gmail.com ДВАДЦЯТЬ ПЕРША КАНТАТА Й. С. БАХА В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ СЛАВОСЛОВНОЇ ТРАДИЦІЇ Узагальнено показові ознаки поетики німецької протестантської кантати, що була тісно пов'язана з лютеранською літургічною практикою та
more » ... роль «музичної проповіді», визначеної на рівні Hauptmusik -«головної музики» богослужіння. Встановлено, що поетика німецької духовної кантати живилася настановами лютеранського віровчення, а також показовою для нього тезою «служіння во славу Божу», співвідносною з протестантським імперативом «Soli Deo Gloria» («Єдиному Богу слава»). Структурно кантата представляла собою поєднання в наскрізний композиції епізодів типу мотета на основі цитат Писання і епізодів, створених на вільний духовно-поетичний текст. Позначена славословно-проповідницька функція духовної кантати обумовила не тільки ключову роль у ній інтонаційно-семантичних показників протестантського хоралу, але й творчого відтворення показових для німецького бароко музично-риторичних формул, в тому числі SDG (EsDG). Позначено суттєву роль духовної кантати у творчому спадку Й. С. Баха, що охоплює п'ять повних церковних років лютеранського календаря. Встановлено, що двадцять перша кантата, створена у 1714 році у Веймарі на тексти С. Франка, безпосередньо пов'язана з комплексом свят Трійці. Глибокий духовно-семантичний підтекст даної кантати як «проповідницької музики» також доповнюється показовою для неї музичнориторичною символікою, що проявляється в широкому використанні Es-dur і c-moll як тональностей, пов'язаних з образом Трійці; в апеляції до музично-інтонаційного еквіваленту відомої сакральної протестантської формули «Soli Deo Gloria». Виявлено, що даний інтонаційний комплекс, виникаючи в перших тактах кантати, пронизує всі її розділи, стаючи в фіналі складовою частиною мелодії цитованого у кантаті протестантського хоралу «Wer nur den lieben» і визначаючи домінантну роль славословної якості в семантиці даного твору. Сказане багато в чому обумовлює і композиційну логіку кантати, що складається з двох розділів і виконується, відповідно, до та після проповіді. Головна ідея твору сконцентрована на послідовному русі від «славного в скорботному» до глоріозноалілуйної якості заключного хору. Ключові слова: кантата, німецька духовна кантата, духовна хорова кантата Й. С. Баха, «Soli Deo Gloria», протестантський хорал, Hauptmusik, «проповідницька музика». Постановка проблеми... Спадщина Й. С. Баха -невід'ємна частина світової музичної культури. Його твори, що «мовчали» протягом століття після смерті свого творця, відроджені до життя в епоху романтизму Ф. Мендельсоном, не перестають пробуджувати творчі, виконавські та © Татарнікова А., 2020 determines the compositional logic of the cantata, which consists of two sections and is performed, respectively, before and after the sermon. The main idea of the work is focused on the consistent movement from the "glorious in sorrow" to the glorious-alleluia quality of the final chorus.
doi:10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213402 fatcat:vqneinssbfdlhkgnfkkabax3su