Essence, content and structural components of professional preparedness of future teachers of physical culture to the formation of patriotic values of student youth

Yu. M. Poluliashchenko
2020 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Полулященко Ю. М. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Стаття присвячена проблемі формування професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Основна увага зосереджується на аналізі вітчизняних та зарубіжних вчених у контексті визначення сутності, змісту та структурних компонентів професійної готовності
more » ... учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Наводиться авторське визначення поняття «патріотичні цінності учнівської молоді». Запропоновано авторське визначення поняття «професійна готовність майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді» як стійкої особистісної якості, що характеризується наявністю відповідних теоретичних знань та практичних умінь (гностичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні), а також наявністю в студентів стійкої мотивації до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у процесі фізичної культури, високого ступеню психологічної стійкості, переконаність у потребі професійного самовдосконалення та самореалізації. Схарактеризовано структуру професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді через сукупність відповідних компонентів -мотиваційно-вольовий, когнітивний, процесуальний. Зазначається, що мотиваційно-вольовий компонент професійної готовності характеризується сформованістю в майбутніх учителів фізичної культури високого рівня патріотизму, глибоким усвідомленням значущості формування патріотичних цінностей учнівської молоді на засадах сучасних методологічних, концептуальних та методико-практичних розробок, в основі яких важливим аспектом виступає протидія країні агресору (а саме всіх проявів гібридної війни, розв'язаної РФ проти України); когнітивний компонент передбачає наявність у майбутніх учителів фізичної культури сукупності знань, зокрема щодо мети, завдань, принципів, змісту та особливостей формування патріотичних цінностей учнівської молоді тощо; процесуальний компонент характеризується наявністю в майбутніх учителів фізичної культури комплексу практичних умінь щодо максимального використання можливостей фізичної культури з формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Ключові слова: професійна підготовка, професійна готовність, майбутні учителі фізичної культури, патріотичні цінності. Патріотизм українців покликаний захистити національні інтереси своєї держави, відновити її територіальну цілісність, дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіт національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини [1]. Цілком погоджуємось І. Бех та К. Чорною. Особливу увагу звертаємо на те, що, як зазначають автори, патріотизм українців покликаний не лише відновити територіальну цілісність України та, відповідно, захищати національні цінності, але й сприяти духовному оздоровленню нації. Дійсно, без духовного оздоровлення українців навряд чи можна сподіватись на успішний розвиток країни в усіх напрямах, у тому числі й відчуття її єдності та неповторності. В. Андрущенко своєю чергою зазначає, що суспільство, яке бачить себе забезпеченим і щасливим, духовним і багатим, успішним і справедливим, стоїть перед завданням формування нового вчителя. Осмислення ціннісного аспекту цього поняття передбачає спільний пошук та обґрунтування ключових елементів «європейськості» сучасного вчителя, незалежно від того, в якій країні він працює. Педагогічна спільнота пропонує різні варіанти загальноєвропейського канону вчительської професії. Серед його ключових елементів є «європейська ідентичність». Тобто європейський учитель -це людина, яка усвідомлює як своє національне коріння, так і належність до загальноєвропейської спільноти народів. Європейський учитель, як зазначає вчений, усвідомлюючи багатокультурну природу європейської спільноти, з повагою ставиться до національної культури та є відкритим до інших культур, володіє навичками впевненої, однак не домінуючої поведінки з представниками інших культур [2, с. 8-9]. У межах статті особливе значення відіграли наукові напрацювання вітчизняних вчених (І. Бех, О. Караман, В. Курило, Р. Проць, С. Савченко, М. Чепіль, Н. Череповська та ін). Мета статті полягає в розкритті сутності, змісту та структурних компонентів професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді. Вітчизняна вчена О. Дубасенюк зазначає, що проблеми виховання, освіти, розвитку молодого покоління набувають особливого значення, бо доля майбутнього людства переважно залежатиме від розвитку духовної та моральної сфери суспільства. Саме тому професійна педагогічна діяльність учителя як носія духовних цінностей, спадкоємця поколінь покликана сприяти утвердженню гуманної, демократичної особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації своїх інтересів та обдаровань [3, c. 14]. Таким чином, на переконання вченої, педагоги є головними відповідальними за якість створюваних духовних продуктів в особистісних новоутвореннях випускників загальноосвітніх і ЗВО на конкретних етапах освітніх маршрутів [3, c. 21-22]. Poluliashchenko Yu. M. Essence, content and structural components of professional preparedness of future teachers of physical culture to the formation of patriotic values of student youth The article is devoted to the problem of formation of professional readiness of future teachers of physical culture to formation of patriotic values of student's youth. The main attention focus on the analysis of domestic and foreign scientists in the context
doi:10.31392/npu-nc.series5.2020.77.36 fatcat:urzxyrnx2zcotcy5orn2dc3jly