Beszámoló a "Politikai régió – Régiópolitika" konferenciáról

Viktória Kundi
2010 Tér és Társadalom  
Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 s 1: 185-186 BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A "POLITIKAI RÉGIÓ -RÉGIÓPOLITIKA" KONFERENCIÁRÓL (MTA Regionális Tudományos Bizottságának Területpolitikai Albizottsága, Gy őr, 2010. március 05.) KUNDI VIKTÓRIA A "Politikai régió -Régiópolitika" elnevezés ű konferencia Prof. Dr. Rechnitzer János és Prof. Dr. Benk ő Péter szervezése és patronálása jóvoltából jött létre. Az esemény a gy őri Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája
more » ... l, annak helyszínén, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetében került megrendezésre. A rendezvényen a regionális szakma nagyjai mellett fiatal, ambiciózus PhD hallgatók is jelen voltak, akik folyamatban lév ő kutatási eredményeiket mutatták be az egyes szekciókban. A konferencia azért is kivételesnek számított, mert a szerkesztett és a két szervez ő által lektorált el őadás-kötet már a konferencia napján elérhet ő volt a szerz ők és érdekl ődők számára. A rendezvény délel őtti szakaszában a plenáris el őadásokra, míg délután a szekció el őadásokra került sor. A megnyitón a regionális kutatások grémiuma volt jelen. A konferenciát a szervez ő, Rechnitzer János rektorhelyettes nyitotta meg, aki a gy őri Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezet ője is egyben. Köszönt ő szavaiban kiemelte a regionális kutatások fontosságát, és örömét fejezte ki a résztvev ők magas számával és a témák széles palettájával kapcsolatban. Ezt követ ően a rendezvény plenáris el őadásokkal folytatódott, ahol számos, rendkívül izgalmas és aktuális témával jelentek meg a szakma jeles képvisel ői. A konferencia másik szervez ője, Benkő Péter főiskolai tanár a Politikai régiótudomány alapjairól tartott el őadást, míg Faragó László igazgatóhelyettes Minden régió "politikai"! cím ű prezentációja volt vitaindító és egyben rendkívül elgondolkoztató. Buskó Tibor László egyetemi docens a Kísérlet a hazai kistérségek komplex versenyképességi rangsorának meghatározására cím ű előadásában konkrét eredményeket mutatott be, melyek egybecsengtek Benk ő Péter prezentációjában bemutatott megállapításokkal. A plenáris el őadásokat Grúber Károly egyetemi docensnek a Vaj daság helyzetével foglalkozó el őadása zárta. A délután folyamán a munka három szekcióban folytatódott. Az els ő szekcióban Benkő Péter elnöklete mellett a nyolc részt vev ő előadó prezentációja mélyen érintette a regionalizmus témakörét és a meghirdetett konferencia témát. A térklaszteres Tér és Társadalom 24. évf. 2010/1. 185-186. p.
doi:10.17649/tet.24.1.1303 fatcat:vm3eeyla5nejdmeadngu2dhpii