ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Nguyễn Thị Lan
2020 Tạp chí Nghiên cứu dân tộc  
Đặt vấn đề Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực (NNL) nhằm khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Nhiều chủ trương chính sách trực tiếp liên quan đến giáo dục -đào tạo đã được thực hiện như: Chính sách xây dựng và phát triển hệ thống các trường phổ thông nội trú theo Thông tư số 16/GDĐT ngày 14/8/1997 và Quyết định số
more » ... /QĐ-GDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính sách cử tuyển học sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định số 72 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13/3/1990. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chính sách tuyển sinh, mở các lớp cử tuyển tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương; Chính sách ưu tiên điểm đối với học sinh thi đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hàng năm là một trong những chính sách tạo cơ hội học cao đẳng, đại học học tập cho học sinh tại các vùng miền có điều kiện KT-XH khó khăn; Chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, được phê duyệt theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/ QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ hướng đến đối tượng cho vay khá rộng gồm học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, Nhà nước cũng ban hành một số chính sách có ảnh hưởng gián tiếp đến phát triển NNL vùng DTTS&MN, tiêu biểu là: Chương trình 135 giai đoạn II, III; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ thì nay là 64 huyện nghèo)... Giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm củng cố, phát triển hệ thống, quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn đào tạo nhân * Nguyễn Thị Lan và cộng sự: Phạm Văn Cường, Trần Đức Viên, Nguyễn Công Tiệp, Nguyễn Hải Núi, Nguyễn Văn Phương -Học viện Nông nghiệp Việt Nam
doi:10.25073/0866-773x/494 fatcat:3yavpgwznbgz5a4lpbucxjjoj4