ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ ТЕКСТУ"

Д. Голуб
2020 Vìsnik KNLU Serìâ "Psihologìâ ta pedagogìka" / Visnyk KNLU Series Pedagogy and Psychology  
0000-0003-3872-7216 Університет імені Альфреда Нобеля Дата надходження 27.05.2020. Рекомендовано до друку 24.06.2020. Анотація. Програму призначено для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого курсу навчання з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія ("Мова та література (англійська)"). Мета навчальної дисципліни -формування уявлення про текст як про об'єкт лінгвістичного дослідження. Практична спрямованість курсу сприяє розвитку вміння володіння
more » ... ння володіння словом у професійній діяльності філологів-науковців та філологів-викладачів. Програма навчальної дисципліни містить два змістові модулі: текст як одиниця мовної діяльності; текст як інформаційне ціле. Програма визначає зміст навчальної дисципліни, заплановані результати навчання; орієнтовний перелік питань підсумкового контролю; порядок оцінювання результатів навчання. Програма пропонує список рекомендованої літератури (основної та допоміжної). Ключові слова: галузь знань 03 гуманітарні науки, спеціальність 035, магістр філології, теорія тексту, лінгвістика. Голубь Д.А. Университет имени Альфреда Нобеля Программа учебной дисциплины "Теория текста" Аннотация. Программа создана для студентов второго (магистерского) уровня высшего образования первого курса обучения отрасли знаний 03 Гуманитарные науки, специальности 035 Филология ("Язык и литература (английский)"). Цель учебной дисциплины -формирование понятия о тексте как об объекте лингвистического исследования. Практическая направленность курса способствует развитию умения владения словом в профессиональной деятельности филологов-ученых и филологов-преподавателей. Программа учебной дисциплины состоит из двух модулей: текст как единица языковой деятельности; текст как информационное целое. Программа определяет содержание учебной дисциплины, запланированные результаты обучения; ориентировочный перечень вопросов стогового контроля; порядок оценки результатов обучения. Программа предлагает список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной). Ключевые слова: отрасль знаний 03 Гуманитарные науки, специальность 035, магістр филологии, теорія текста, лингвистика. Holub D. Alfred Nobel University The Curriculum of the Academic Course "Theory of Text" Abstract. The curriculum is designed for master's degree students majoring in 03 Human Sciences, specialism 035 Philology ("Language and Literature (English)"). The course curriculum aims at the process of conceptualization of the text as an object of linguistic research. The practical focus of the course promotes the development of the ability to master the word in the professional activities of philologists-scientists and philologists-teachers. The course curriculum consists of two modules: text as a unit of language; text as an informational whole. The curriculum determines the content of the course, learning outcomes; list of issues for final test; procedure of assessing learning outcomes. The curriculum proposes a list of references (main and supplementary).
doi:10.32589/2412-9283.32.2020.207775 fatcat:zk5rzd2dkjcypmnlm5z2qes4y4