Słabe punkty polskiego tłumaczenia Ewangelii w Biblii Tysiąclecia

Michał Wojciechowski
2017 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Streszczenie. Planowane jest szóste wydanie Biblii Tysiąclecia, najpopularniejszego polskiego przekładu Pisma Świętego. Czy wobec jej słabości nie byłoby lepiej tego tłumaczenia zastąpić nowym? Część sporów o prawidłowy kształt tłumaczeń wynika wprawdzie z różnych koncepcji tłumaczenia. Wiadomo też, że nie każdy termin można adekwatnie przełożyć. Dopuszczając różne rozwiązania, trzeba jednak pytać, czy przekład nie zawiera błędów oraz przekłamań wynikłych z założeń interpretacyjnych. W
more » ... ch z Biblii Tysiąclecia można stwierdzić nadużywanie wyrażeń uroczystych, nieadekwatnych względem ducha oryginału. Zdarzają się też zniekształcenia wynikłe z chęci wzmocnienia wymowy teologicznej tekstu (Jezus przed sędziami; opętania), uczynienia go bardziej rygorystycznym (moralność płciowa, pacyfizm), albo przeciwnie mniej dobitnym (gniew Jezusa). Zdarza się nietrafny dobór słowa polskiego, dodawanie słów nieobecnych w oryginale, błędy ze sfery krytyki tekstu. Interesujące przykłady znajdziemy także w innych księgach biblijnych. Abstract. The sixth edition of "Millenium Bible", the leading Polish Bible translation, is planned. Considering its weaknesses, it would be perhaps better to replace it with a new translation. However, some conflicts concerning the correct shape of biblical translations result from the different ideas about translating. Not every word can be satisfactorily translated. Even accepting various solutions, we should ask whether the translation is free of errors and of false renderings resulting from some presuppositions. In the Gospels from the Polish "Millenium Bible" we may find the excessive use of solemn expressions, not corresponding to the spirit of the original text. The are some deformations resulting from the opinions of translators. They strengthen the theological message of the texts (Jesus before his judges; possessions), make it morally more rigorous (sexual ethics, pacifism), or less dynamic (the anger of Jesus). There are inadequate translations of single words, adding words absent in the original, mistakes concerning textual criticism. Interesting examples can be found in other biblical books. Słowa klucze: Biblia Tysiąclecia; polskie przekłady biblijne; Ewangelie.
doi:10.12775/bpth.2016.039 fatcat:s3qgtwu4mnd2bll6qn65h3sxga