Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi
Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami

Ľudovít Cagáň, Jaroslav Števo, Kristína Gašparovič, Sylvia Matušikova
2019 Journal of Central European Agriculture  
Mortality of the Western corn rootworm (WCR) larvae caused by entomopathogenic fungi Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae was investigated in a laboratory. Larvae were treated with a spore suspension (concentration of 2 x 10 7 conidia/ml) by immersion. Only one strain of entomopathogenic fungi, a strain of B. brongniartii, significantly influenced mortality of WCR larvae after 7 days. Average mortality of the larvae was 17.63%. After 14 days, five strains of B.
more » ... iana, two strains of B. brongniartii and one strain of M. anisopliae significantly influenced mortality of WCR larvae, with average mortality ranging from 25.83% to 60.57%. After 21 days from exposure of the larvae to spores, four strains of B. bassiana, two strains of B. brongniartii and one strain of M. anisopliae significantly influenced mortality of the WCR larvae with average mortality ranging from 62.5% to 86.6%. Results confirmed that interaction is possible between fungal strains and insect of a various geographical provenance. More than half of the tested fungal strains significantly influenced the mortality of WCR larvae after 14 and 21 days. It was found that differences between strains were more important than differences between fungal species. ABSTRAKT V laboratórnych podmienkach bola skúmaná mortalia lariev kukuričiara koreňového (WCR), Diabrotica virgifera virgifera, spôsobená entomopatogénnymi hubami Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Metarhizium anisopliae. Larvy sa ošetrili ponorením do spórovej suspenzie (koncentrácia 2 x 107 konídií/ml). Iba jeden kmeň B. brongniartii významne ovplyvnil úmrtnosť lariev WCR po 7 dňoch. Priemerná úmrtnosť lariev bola 17,63%. Po 14 dňoch výrazne ovplyvnilo mortalitu lariev WCR päť kmeňov B. bassiana, dva kmeňe B. brongniartii a jeden kmeň M. anisopliae, s priemernou úmrtnosťou v rozmedzí od 25,83% do 60,57%. Po 21 dňoch od vystavenia lariev spóram štyri kmene B. bassiana, dva kmene B. brongniartii a jeden kmeň M. anisopliae významne ovplyvnili mortalitu lariev WCR s priemernou úmrtnosťou v rozpätí od 62,5% do 86,6%. Výsledky potvrdzujú, že je možná interakcia medzi kmeňmi húb a hmyzom rôzneho zemepisného pôvodu. Viac ako polovica testovaných kmeňov húb významne ovplyvnila úmrtnosť lariev WCR po 14 a 21 dňoch. Zistili sme, že rozdiely medzi kmeňmi sú dôležitejšie ako rozdiely medzi druhmi húb.
doi:10.5513/jcea01/20.2.2005 fatcat:gv7dojm7fbaqjjltqozeywgup4